Regulamin rekrutacji

W terminie 13 maja – 21 czerwca 2019 r. zaloguj się na https://nabor.pcss.pl/nysa/, uzupełnij swoje dane, wydrukuj wniosek i przynieś go do nas. W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-439-14-62.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

w Zespole Szkół W Głuchołazach

dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.i Dz.U. z 2017r. poz. 586w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18–2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkole, szkół i placówek.
 • Zarządzenie Nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26lutego2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w woj. opolskim.
 • Zarządzenie Nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w woj. opolskim.
 • Zarządzenie Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w woj. opolskim na rok szkolny 2019/2020
 • Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM.

 

 1. Przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 

 1. Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora (Zarządzenie Nr 5 z dnia 31 stycznia 2019r.).

 

 1. O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół w Głuchołazach decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:

                a.        liczbowy wynik egzaminu gimnazjalnego;

                b.        liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły:

 

Lp.

Typ szkoły

I przedmiot

II przedmiot

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1

klasa językowa

WOS

język obcy

2

klasa biologiczna

biologia

język obcy

TECHNIKUMN

1

informatyczne

informatyka

język obcy

2

hotelarskie

geografia

język obcy

 

                c.        liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym,

                d.        punkty uzyskane za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 

 1. Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów:

                  a.      wyniki poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach przelicza się na punkty mnożąc przez 0,2 (maksymalnie 100 pkt. - tj. po 20 pkt. maksymalnie za każdą z części tego egzaminu);

                  b.      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:

 

 

 

 • ocena

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

                  c.      za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt

                  d.      punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 pkt.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -5 pkt.

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 pkt.

 

 

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -2 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym–4 pkt. (1, 2, 3 miejsce)

krajowym–3 pkt. (1,2,3,miejsce)

wojewódzkim–2 pkt.(1,2 miejsce)

powiatowym–1 pkt. (1 miejsce)

 • W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

                  e.      za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3pkt.

                  f.      Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

 

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.3.6. Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny.

 

 1. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,
 • kandydaci niepełnosprawni
 • kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni,
 • kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą

 

 1. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać przyjęty do innej szkoły w Zespole, do której nie zamknięto rekrutacji.

 

 

 1. Listy kandydatów do poszczególnych klas będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

 1. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.

 

 1. Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc dodatkową rekrutację do poszczególnych szkół przeprowadza się 28 sierpnia 2019r.

 

 1. W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu szkół w Głuchołazach.

 

 1. Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Zespołu szkół w Głuchołazach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 

 1. Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora (Zarządzenie Nr 5 z dnia 31 stycznia 2019r.)

 

 1. O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w Zespole szkół w Głuchołazach decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:

                  a.      liczbowy wynik egzaminu ósmoklasisty

                  b.      liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od typu szkoły:

 

Lp.

Typ szkoły

I przedmiot

II przedmiot

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1

klasa językowa

WOS

język obcy

2

klasa biologiczna

biologia

język obcy

TECHNIKUMN

1

informatyczne

informatyka

język obcy

2

hotelarskie

geografia

język obcy

 

                  c.      liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

                  d.      punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 

 1. Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów:

                  a.      wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty mnożąc wynik z języka polskiego i matematyki przez 0,35 oraz z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 100 pkt.);

 

 

                  b.      wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:

 

 • ocena

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 

                  c.      za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.

                  d.      Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 pkt.

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 pkt.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -5 pkt.

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

 

 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 pkt.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -2 pkt.

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym–4 pkt.(1,2, 3 miejsce)

krajowym–3 pkt.(1,2,3,miejsce)

wojewódzkim–2 pkt.(1,2 miejsce)d)powiatowym–1 pkt. (1 miejsce)

              e.      W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

              f.       za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3pkt.

 

 1. Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

 

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których programobejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

 

 1. Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny.

 

 1. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych
 • kandydaci niepełnosprawni
 • kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni
 • kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą
 1. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać przyjęty do innej szkoły w Zespole, do której nie zamknięto rekrutacji.

 

 

 

 

 

 1. Listy kandydatów do poszczególnych klas będą dostępne w sekretariacie Zespołu szkół w Głuchołazach

 

 1. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.

 

 1. Warunkiem przyjęcia do technikum jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc dodatkową rekrutację do poszczególnych szkół przeprowadza się 28 sierpnia 2019r.

 

 1. W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Zespołu.

 

 1.  Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Zespołu.