STATUT TECHNIKUM

STATUT TECHNIKUM

w ZESPOLE SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

 

 

ROZDZIAŁ I

INFORMACJA O TECHNIKUM

 

§ 1

1. Nazwa i siedziba technikum: Technikum w Zespole Szkół, 48-340 Głuchołazy, ul. Kolonia Kaszubska 2

2. Technikum kształci w zawodach:

 • technik informatyk -numer zawodu :351203
 • technik hotelarstwa-numer zawodu: 4224023.

 

3. Technikum jest szkołą dla młodzieży o 5-letnim cyklu kształcenia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, uzyskać dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowego technikum o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, absolwentom pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu i uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

5. Technikum może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.

5. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w Technikum w Zespole Szkół,

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3)         nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)         technikum lub szkole – należy przez to rozumieć Technikum w Zespole Szkół,

 

§ 2

1. Organem prowadzącym technikum jest  Powiat Nyski

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolskie Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA TECHNIKUM

 

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie – Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz cele i zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

2. Technikum realizuje zadania określone w ust. 1 w następujący sposób:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, kwalifikacji zawodowych,

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych,

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

5) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami.

3. W szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest odrębnym dokumentem.

4. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły dla młodzieży reguluje ocenianie wewnątrzszkolne.

5. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.

6. Uprawnienia abiturientów i absolwentów Technikum określają odrębne przepisy.

7. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.

8. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

§ 4

1. Technikum wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny,

6) organizuje kształcenie w zawodzie technik informatyk i technik hotelarz.

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,

b) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,

c) na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 90% rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

4. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

 

4a)WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

PORADNICTWO ZAWODOWE – są to długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA są to - działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

DORADZTWO ZAWODOWE – to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

DORADCA ZAWODOWY – to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Doradca zawodowy zobowiązany jest do przestrzegania zasady poszanowania godności ludzkiej, zasady odpowiedzialności, kompetencji, zaufania, współdziałania, zabezpieczenia dobra klienta, a także, do zachowania tajemnicy doradczej. Doradca zawodowy zatrudniony w technikum powinien spełniać odpowiednie wymagania psychologiczne. Powinien być osobą komunikatywną, operatywną, przedsiębiorczą, wzbudzającą zaufanie, dyskrecję i empatię. Powinien posiadać umiejętność współpracy z innymi, mieć poszanowanie dla autonomii ucznia, a także, świadomość własnych ograniczeń jako doradca zawodowy. Osoba pracująca na stanowisku doradcy zawodowego powinna legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami – dyplomem studiów magisterskich lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

INFORMACJA ZAWODOWA – to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

INFORMACJA EDUKACYJNA - -to zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.

ZAWÓD – to wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA – jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.

II. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

Podstawowe przepisy prawa polskiego i unijnego regulują zasady udzielania pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz wprowadzają doradztwo zawodowe do szkół:

 • „Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to zalecenie w praktyce.
 • Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.)zobowiązuje placówki oświatowe do "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia". Również ramowe statuty szkół ponadpodstawowych nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), w którym zawarte są postanowienia: dobrowolność i nieodpłatność tej pomocy, formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej (indywidualne i grupowe zajęcia związane w wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady dla uczniów), podmioty organizujące i udzielające pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dyrektor szkoły lub placówki, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy) oraz definicja pomocy pedagogiczno-psychologicznej (w odniesieniu do doradztwa zawodowego) - rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia; wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie; wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych”[2].

III FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZS w Głuchołazach

1. Osoby odpowiedzialne za realizację :

 • Dyrekcja szkoły
 • Doradca zawodowy
 • Wychowawcy klas
 • Kierownik szkolenia praktycznego

2. Osoby współuczestniczące

 • Pedagog szkolny
 • Psycholog
 • Wychowawcy klas
 • Bibliotekarze
 • Nauczyciele
 • Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, Komenda OHP, Biura Karier itp.).

3. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w ramach którego zatrudniony w szkole doradca pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych /osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości/, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. Uczeń i jego rodzic w każdej chwili mają zapewniony dostęp do usług doradczych, nie są osamotnieni w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-zawodowych.

U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów a także w trakcie uczenia się zawodu w wybranych szkołach w okresie późniejszym.

4. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
 • Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).
 • Ma charakter planowych działań (działania w ramach WSDZ nie mogą mieć charakteru doraźnego, sporadycznego, niezaplanowanego).
 • Koordynowany jest przez doradcę zawodowego.

5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

5.1. W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły.
 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki.
 • Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole.
 • Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika.
 • Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.

5.2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • Prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów.
 • Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.
 • Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.
 • Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.
 • Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.
 • Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

5.3. W ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • Poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
 • Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
 • Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
 • Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 • Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
 • Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,
 • Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
 • Pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 • Określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia.
 • Wskazywanie możliwości kształcenia w systemie pozaoświatowym,
 • Poruszanie się na rynku pracy.
 • Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

6. Na realizację WSDZ składa się:

 1. Praca szkolnego doradcy zawodowego.
 2. Praca nauczycieli, wychowawców, kierownika szkolenia praktycznego,pracowników biblioteki, psychologa, pedagoga szkolnego, którzy w ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym (korelacja działań, uzupełnianie zagadnień) realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na lekcjach, np.: godziny z wychowawcą, WOS –u, podstaw przedsiębiorczości, informatyki i innych oraz współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział i współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni itp.

6. Korzyści wynikające z działań doradcy zawodowego

Beneficjentem korzyści wynikających z działań doradcy zawodowego są uczniowie, rodzice, nauczyciele ale także szkoła, państwo i władze lokalne oraz potencjalni pracodawcy.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele:

 • Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 • Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
 • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 • Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy.
 • Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
 • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Szkoła

 • Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących "przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia".
 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Państwo i władze lokalne

 • Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki.
 • Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu.
 • Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.

Potencjalny pracodawca:

 • Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów świadomych oczekiwań rynku pracy.

3. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

4. Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
  • świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
  • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
 • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

6. Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego w ramach WSDZ

6.1. Podstawa realizacji zadań doradcy

Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, planu pracy doradcy zawodowego na dany rok szkolny.

Wyznacznikiem opracowywania planu pracy z uczniami, rodzicami i Radą pedagogiczną są:

 • Założenia WSDZ.
 • Wykaz dotychczas zrealizowanej tematyki z zakresu doradztwa zawodowego w poszczególnych klasach.
 • Wykaz propozycji i oczekiwań uczniów, rodziców względem realizowanego obszaru doradztwa zawodowego ( dane z ankiet, rozmów).
 • Aktywność i zaangażowanie uczniów.
 • Możliwości organizacyjne.
 • Dostępna baza i zaplecze merytoryczne.
 • Liczebność beneficjentów działań doradczych.
 • Możliwość współpracy i integracji działań doradczych z przedstawicielami Rady Pedagogicznej.
 • Możliwość i skala współpracy z instytucjami rynku pracy.

6. 2. Formy działań realizowanych w ramach WSDZ, których adresatami mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele /rady pedagogiczne, środowisko lokalne (instytucje rynku pracy, zakłady pracy, i in.).

 • Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych, tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu), Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
 • Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).
 • Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych ).
 • Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, praktyki, uczniowski wolontariat (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne).
 • Badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.

6.3. Sposoby realizacji działań doradczych

Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:

 • Konsultacji indywidualnych
 • Lekcji wychowawczych
 • Lekcji przedmiotowych, np. przedsiębiorczość
 • Zastępstw na lekcjach przedmiotowych
 • Zajęć pozalekcyjnych (warsztaty)
 • Wycieczek

 

 

 

 1. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

4a) Zapewnienie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

4b) Zapewnienie przez dyrektora warunków do działania wolontariuszy w szkole.

 

 

§ 4

 1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
 2. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii na życzenie rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii decydują sami uczniowie.
 3. Młodzież ze skierowaniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej jest objęta szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą. Program nauczania dostosowuje się do możliwości intelektualnych uczniów.
 4. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.


§ 5

 1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
 3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
 4. W Szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi.
 5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
 6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
 7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

 

 

§ 6

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
 4. Nauczyciele – wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest pedagog szkolny.
 5. Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy z pedagogiem szkolnym, projektu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
 6. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez ¾ stanu uczniów lub rodziców.
 7. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY TECHNIKUM

 

§ 5

1. Organami technikum są:

a) Dyrektor szkoły,

b) Rada pedagogiczna,

c) Rada rodziców,

d) Samorząd uczniowski.

2. W Szkole może działać Rada Szkoły. Sposób powołania Rady Szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.

 

 

§ 6

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju,
 4. psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły (Radę Pedagogiczną) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
 9. organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 10. współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 2. organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 1. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa – Prawo Oświatowe.
 3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego.
 4. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się, jeżeli w Szkole prowadzone jest kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze określają przydziały czynności zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 7

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

 

§ 8

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem technikum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy technikum,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w technikum,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli technikum,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy technikum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,

6) podjęcie w technikum działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

8) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian statutu technikum i uchwala Statut,

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowisko, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

 

§ 9

1. W szkole działa Rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności statutowej technikum oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.

5. Rada rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa wymieniony regulamin

 

§ 10

1. W szkole działa Samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie technikum.

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji Samorządu uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

4. Samorząd uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu. W tym celu współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, który ma następujące założenia:

1) kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) umożliwianie młodzieży podejmowania działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych;

5) uwrażliwianie młodzieży na problemy współczesnego świata, takie jak: wojna, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

6) wspieranie inicjatyw młodzieży, pomoc w rozwijaniu zainteresowań.

5. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym.

 

§ 11

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż … dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

§ 12

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA TECHNIKUM

 

§ 13

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

1) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe,

2) sale gimnastyczne,

3) boiska sportowe,

4) bibliotekę,

5) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

 

3. W celu dokumentowania bieżącej pracy z uczniem i udostępniania stałej informacji o wynikach pracy uczniom i ich rodzicom szkoła prowadzi dziennik elektroniczny. Dziennik jest prowadzony według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30

3. Podział na grupy jest obowiązkowy według przepisów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez Dyrektora.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji technikum Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala dla oddziałów 4-let. technikum dwa przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

4. Dyrektor 5-let. technikum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

5. Przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie międzyszkolnej.

§ 16

1. W technikum oraz na kursach szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. języki obce, które są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

3. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez Dyrektora 4-let. technikum. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor technikum przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Dyrektor technikum może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej.

4. Praktyki zawodowe uczniów oddziałów 4-let. technikum mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich (czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas odpowiedniemu skróceniu).

5. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor 5-let. technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

6. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora 5-let. technikum. Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.

§ 17

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe, jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nysie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę technikum celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

6. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

7. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny:

a) w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne przynajmniej jednego opiekuna dla grupy .... uczniów, ??

b) przy wyjściu (wyjeździe) poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy maksymalnie 15 uczniów,

c) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę jednej dorosłej osoby nad grupą do 10 uczniów.

§ 18

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, inne umożliwia korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz stanowi centrum informacji multimedialnej.

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

7. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji,

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

§ 19

1. Uczniom jest udzielana pomoc materialna o charakterze socjalnym według regulaminu ustalonego przez radę powiatu oraz motywacyjnym:

1) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

 

§ 20

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY TECHNIKUM

 

§ 21

 1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.            
 3. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 22

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia
 3. Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki nauczyciela.
 4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką,
 2. prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego,
 3. prawidłowa realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego,
 4. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 6. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

§ 23

 1. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podstaw programowych,
 2. wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 5. wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.

 

§ 24

 1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształceni w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą.
 2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz troska o terminowość dostarczania do sekretarza Szkoły protokołów egzaminów i indeksów.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 3. opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym przez radę pedagogiczną programem wychowawczo-profilaktycznym,
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
 6. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów.
 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 25

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

 

§ 26

 1. Do Technikum uczęszczają absolwenci dotychczasowego gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) lub szkoły podstawowej.

 

§ 27

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 1. ustala listę kandydatów,
 2. ustala minimalną ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania do poszczególnych typów szkół, we współpracy z organem prowadzącym szkołę,
 3. przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
 4. sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 28

 1. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Technikum dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty.     
   

§ 29

 1. Uczeń obowiązany jest znać treść Statutu i Regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki ucznia.
 2. Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad:

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 11. zmiany profilu kształcenia w technikum w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym typie szkoły czy zawodzie.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
 12. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
 13. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 14. dostosowania warunków pisania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
 15. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodziniestatus materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej);
 16. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 3. odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 5. stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 6. w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.
 7. Stosować się do przyjętych w Szkole zasad odpowiedniego ubierania się na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.
 1. Regulamin Szkoły opracowuje i zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 

§ 29

 1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w Szkole może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy,
 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły,
 3.  list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły,
 4. nagroda rzeczowa,
 5. dyplom uznania,
 6. wpis ucznia do kroniki szkoły,
 7. wpis do „złotej księgi uczniów”,
 8. stypendium za wyniki w nauce.
 1. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
 2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§ 30

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem przez wychowawcę klasy,
 2. naganą wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem dyrektora,
 4. naganą dyrektora,
 5. zawieszeniem w prawach ucznia na okres do jednego miesiąca przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących
 6. skreśleniem z listy uczniów.
 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku:
 1. notorycznych wagarów lub nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % godzin w semestrze.
 2. udowodnionych kradzieży na szkodę Szkoły, uczniów, słuchaczy lub pracowników Szkoły,
 3. konfliktu ucznia z prawem (wyrok skazujący), rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu,
 4. rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza Szkołą
 5. celowego działania na szkodę Szkoły,
 6. porzucenia Szkoły przez ucznia / słuchacza, stwierdzonego po podjętych działaniach Szkoły wyjaśniających jego absencję.
 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
 2. Skreślenie z powodu porzucenia Szkoły przez ucznia pełnoletniego nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.
 3. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
 1. przez wychowawcę klasy do Dyrektora Szkoły,
 2. przez dyrektora do organu prowadzącego Szkołę.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 31

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni.
 2. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 4. Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.
 5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego

 

 

Rozdział 6a

Zasady Oceniania uczniów w Zespole Szkół

 

§ 32

 1. Założenia szkolnego systemu oceniania:
 1. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce;
 2. Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne do rozpoznania poziomu opanowania wiadomości, kształcenia umiejętności i postaw w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę;
 3. Ocenianie zachowania ucznia na podstawie rozpoznania przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;
 4. Informacje o postępach i osiągnięciach ucznia dostarczane są z różnych źródeł różnymi metodami i gromadzone w różny sposób.
 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego
 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Zadania nauczycieli:
 1. Nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu opracowuje wymagania edukacyjne zgodne z realizowanym programem nauczania oraz tworzy przedmiotowy system oceniania;
 2. Podczas pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobie sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 3. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;
 4. Nauczyciel określa zasady wglądu rodziców do prac pisemnych;
 5. Nie później niż miesiąc przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej organizuje zebranie klasowe, na którym informuje rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych;
 6. Nie później niż tydzień przed ustalonym przez Dyrektora Szkoły terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach zachowania;
 7. Nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawcy są zobowiązani zorganizować w szkole dyżur i poinformować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach uczniów;
 8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 10. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową lub posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 11. Informacja o zebraniach klasowych rodziców i konsultacjach nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Terminarz zebrań i konsultacji wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12.  Dziedziny przedmiotowego systemu oceniania:
 1. opanowanie wiedzy przedmiotowej;
 2. umiejętność rozwiązywania zadań i problemów;
 3. umiejętność komunikowania przez ucznia swych wiadomości;
 4. umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania;          
 5. kreatywność ucznia;
 6. gotowość do stosowania wiadomości z przedmiotu w praktyce;

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązku  wynikającego ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej;

 1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,

 

§ 33

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak i bieżące ocenianie osiągnięć uczniów ustala się w stopniach według skali:
 1. stopień celujący - 6 (cel.)
 2. stopień bardzo dobry - 5 (bdb)
 3. stopień dobry - 4 (db)
 4. stopień dostateczny - 3 (dst.)
 5. stopień dopuszczający - 2 (dop.)
 6. stopień niedostateczny - 1 ( ndst)
 1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. Minus przy ocenie obniża ją o 0,25 a plus podnosi o 0,5 np.: 4- to 3,75 a 2+ to 2,5 (i taką wartość wlicza się do średniej). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
 2. Bieżące oceny odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (prace pisemne czerwonym kolorem).
 3. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie następujących symboli:
 1. np. – oznacza nieprzygotowanie się ucznia do lekcji (1 do 3 razy w półroczu, w zależności od ilości godzin),
 2. bz. – oznacza brak zadania domowego; (1x w semestrze),
 3. bs. – oznacz brak stroju na lekcji w-f; (2 lub 3 x w semestrze),
 4. k – oznacza nieobecność ucznia na sprawdzianie lub innej klasowej pracy pisemnej
  z powodu przebywania na kursie dokształcającym,
 5. 0 - oznacza odmowę pisania sprawdzianu lub wykonywania innej pracy oraz nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie jej zaliczenia.
 1.  
 2.  
 3.  
 1. W półroczu nauczyciel zobowiązany jest do wystawieniach co najmniej 3 ocen w semestrze.
 2. Uczeń jest oceniany za odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, referaty, aktywność na lekcji.
 3. W półroczu nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego sprawdzianu z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne oraz co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo w ramowym planie nauczania wynosi więcej niż jeden.
 4. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, w wyjątkowej sytuacji dwa.
 5. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 6. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom; kartkówki – w zasadzie na następnej lekcji.
 7. Uczeń, który z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie był na sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne, powinien pisać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zapis ten dotyczy również nieobecności spowodowanych udziałem ucznia w kursach dokształcających.
 8. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje zero. Za odmowę pisania uznaje się także nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 9. Zero uczeń może otrzymać również za brak jakiejkolwiek odpowiedzi na sprawdzianie lub za odpowiedzi nie związane z tematem oraz za brak pracy na lekcji.
 10. W przypadku nieobecności na wszystkich sprawdzianach pisemnych z danego przedmiotu w semestrze uczeń ma obowiązek pisania sprawdzianu wiadomości z całego półroczu.
 11. Nauczyciel przechowuje sprawdziany i prace pisemne w szkole do końca danego roku szkolnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
 12. W szkolnych badaniach wyników nauczania przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący - 100% - 90% punktów
 2. stopień bardzo dobry - 89% - 79% punktów
 3. stopień dobry - 78% - 65% punktów
 4. stopień dostateczny - 64% - 50 % punktów
 5. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów
 6. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów
 7. W badaniach uwzględnia się poziom podstawowy wiedzy (90%) i ponadpodstawowy (10%)
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. W szkolnych sprawdzianach pisemnych z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne, przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący - 100% - 96% punktów
 2. stopień bardzo dobry - 95% - 79% punktów
 3. stopień dobry - 78% - 66% punktów
 4. stopień dostateczny - 65% - 50 % punktów
 5. stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów
 6. stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów

W przypadku przedmiotów zawodowych będących pracowniami sprawdziany obejmować mogą zakres materiału niezbędny do zdania egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji. Nauczyciel, w przypadku tych przedmiotów, w przedmiotowym systemie oceniania może przyjąć kryteria oceniania sprawdzianów zgodne z kryterium oceniania  na egzaminie zawodowym.

 1. Na koniec półrocza (roku) nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.
 2. Ocenę półroczną wylicza się jako średnią ważoną według następujących zasad:
 1. Ocena ze sprawdzianów (w tym zero) x 0,6 [jeżeli wynik ze sprawdzianu został poprawiony liczymy poprawioną ocenę],
 2. Oceny pozostałe x 0,4, według następującego wzoru z zastrzeżeniem pkt.19:suma ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + suma ocen pozostałych x 0,4Ilość ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + ilość ocen pozostałych x 0,4 przyjmując następujące kryteria:
 1. stopień celujący – 6,00 – 5,01
 2. stopień bardzo dobry – 5,0 – 4,51 
 3. stopień dobry – 4,50 – 3,51
 4. stopień dostateczny – 3,50 – 2,51
 5. stopień dopuszczający - 2,50 – 1,76
 6. stopień niedostateczny – do 1,75
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 1. Ocenę roczną wylicza się jako średnią ważoną według zasad zawartych w pkt .1 z uwzględnieniem oceny śródrocznej x 0,6
 2. Ocena z wychowana fizycznego nie jest obliczana jako średnia ważona. Przy wystawieniu oceny półrocznej/końcowej bierze się pod uwagę:
 1. postawę szkolną ucznia
 2. wiedzę i umiejętności
 3. poziom sprawności
 4. aktywności na lekcji - % aktywnego uczestnictwa na lekcjach w skali półrocza i całego roku szkolnego
 5. zaangażowanie w samo usprawnienie
 6. aktywność na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym
 7. zaangażowanie w życie sportowe szkoły – udział w zawodach, reprezentowanie klasy, szkoły
 1. Na ocenę półroczną/końcową składają się oceny cząstkowe z umiejętności, motoryczności oraz dodatkowo za przygotowanie do lekcji (strój sportowy), pracowitość i dodatkową aktywność. Z zakresu umiejętności przeprowadzane są zadania kontrolno-oceniające z danej dyscypliny sportu. Uczeń otrzymuje ocenę za technikę – dokładność, estetykę, płynność wykonania ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Z zakresu motoryczności przeprowadzane są próby i testy sprawnościowe pozwalające na określenie poziomu motoryki ucznia tj. siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Testy klasyfikują poziom cech motorycznych w oparciu o wynik, wiek i płeć ucznia.
 2. Ocenę z pierwszego półrocza wpisuje się na czerwono do ocen z drugiego półrocza pod warunkiem, że jest ona wyższa niż stopień niedostateczny. Uczeń ma obowiązek poprawić półroczną ocenę niedostateczną, jeżeli braki w nauce uniemożliwiają właściwe przygotowanie się ucznia do egzaminów zewnętrznych lub uzyskanie pozytywnych wyników w nauce w kolejnym półroczu (zapis odnosi się to także do egzaminów klasyfikacyjnych spowodowanych przekroczeniem 50% nieobecności w półroczu). W pozostałych przypadkach uczeń ma prawo poprawić półroczną ocenę niedostateczną pod warunkiem, że nie jest ona wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego spowodowanego przekroczenie 50% nieobecności w półroczu. Warunki zaliczenia braków w wiedzy określają przedmiotowe systemy oceniania, które zawierają również szczegółowe informacje na temat uzyskiwania cząstkowych ocen z danego przedmiotu.

§ 34

 1. Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości
  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,
 4. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji),
 5. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacyjnej) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych,
 6. Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedzin edukacyjnych) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

 

§ 35

 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie i rocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I półrocza, które kończy się w styczniu lub grudniu.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających 50% czasu przeznaczonego na dane zajęcia w planie nauczania w rozliczeniu rocznym (w półrocznym jeśli przedmiot nie będzie kontynuowany w kolejnym półroczu).
 3. Uczeń, który usprawiedliwi nieobecności, ma prawo do składania na prośbę własną bądź rodziców semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin klasyfikacyjny w ostatnim tygodniu nauki w czerwcu, w szczególnych wypadkach do 31 sierpnia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w składzie:
 1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Dla ucznia Szkoły nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

§ 36

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych, wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których program przewiduje prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym).

 

§ 37

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następujących skali:
 1. wzorowe ( wz )
 2. bardzo dobre (bdb)
 3. dobre ( db)
 4. poprawne ( popr. )
 5. nieodpowiednie ( ndp )
 6. naganne (ng)
 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Oceny z zachowania ustala się według następujących kryteriów:      
 1. wzorowe: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów oraz nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolny. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach olimpiad, zawodów, konkursów, uroczystości środowiskowych. Dobra frekwencja, brak nieusprawiedliwionych godzin absencji,
 2. bardzo dobre: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Właściwy stosunek do obowiązku     edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 3. dobre: właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 4. poprawne: wypełnianie podstawowych obowiązków edukacyjnych. Zachowanie nie kolidujące w sposób jaskrawy ze statutem i regulaminem szkoły. Kultura osobista odpowiadająca standardowo przyjętym zasadom. Nienaruszanie obowiązującego prawa. Dopuszcza się 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 5. nieodpowiednie: sporadyczne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Nieodpowiednia postawa wobec uczniów i nauczycieli. Naruszanie podstawowych zasad kultury osobistej. Przekroczenie limitu 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 6. naganne: permanentne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej. Naruszanie obowiązującego prawa. Przekroczenie limitu 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.
 1. Ocena z zachowania musi być udokumentowana w dzienniku na przeznaczonej do tego stronie.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoła - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3.  imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5.  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z pracy komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    
 

§ 38

 1. Technikum w Zespole Szkół posiada pieczęć urzędową i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie szkół Technikum mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

 

§39

Zespół Szkół posiada sztandar Zespołu.     
 

§ 40

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.