Statut szkoły

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOŁAZACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział 1. 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2

Rozdział 2. 3

Rozdział 3. 14

ORGANY SZKOŁY.. 14

Rozdział 4. 22

ORGANIZACJA SZKOŁY.. 22

Rozdział 5. 30

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.. 30

Rozdział 6. 33

UCZNIOWIE SZKOŁY.. 33

Rozdział 6a. 37

Zasady Oceniania uczniów w Zespole Szkół 37

Rozdział 6b. 48

Zasady Oceniania Słuchaczy w Zespole Szkół 48

Rozdział 7. 53

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE. 53

Rozdział 7a. 53

Cele i zadania schroniska. 53

Rozdział 7b. 54

Kompetencje dyrektora schroniska. 54

Rozdział 7c. 55

Zadania pracowników.. 55

Rozdział 7d. 56

Organizacja schroniska. 56

Rozdział 7e. 57

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska. 57

Rozdział 7f 58

Finansowanie schroniska. 58

Rozdział 8. 59

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 59

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

 

 

 Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Głuchołazach
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole”, „zespole szkół” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Głuchołazach, ul. Kaszubska Kolonia 2, 48- 340 Głuchołazy.
 1. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i organów szkoły.
 2. Inicjatywę zmian w statucie posiada Rada Pedagogiczna.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 48- 300 Nysa, a sprawującym nadzór pedagogiczny Opolski Kurator Oświaty
 4. Szkoła jest jednostką budżetową.
 1. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 2. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Nyski;
 3. Kuratorze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Opolskiego Kuratora Oświaty;
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach, który jest jednocześnie Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu szkół;
 5. Rodzicu – rozumie się przez to rodziców, a także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 6. Uczniu, słuchaczu – rozumie się przez to osobę uczęszczającą do szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

 

Rozdział 2

NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 2

 1. Zespół Szkół jest szkołą publiczną kształcącą młodzież i dorosłych w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
 2. Na nazwę szkół wchodzących w skład zespołu składają się: nazwa zespołu i nazwa poszczególnej szkoły.
 3. Siedziba szkoły mieści się w Głuchołazach przy ul. Kolonia Kaszubska 2.
 4. W skład Zespołu Szkół w Głuchołazach wchodzą szkoły dla młodzieży:
 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego o 4- letnim cyklu kształcenia, na podbudowie  8- letniej szkoły podstawowej;
 2. Technikum o 5-letnim cyklu kształcenia, na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa, w szkole funkcjonują klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum na podbudowie dotychczasowego gimnazjum (do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa );
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej ( oraz dotychczasowego gimnazjum do czasu zakończenia kształcenia w tych klasachkształcąca młodzież w zawodach różnych zgodnych z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3- letnim cyklu kształcenia na podbudowie dotychczasowej szkoły zasadniczej, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej.
 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach.

4a. Szczegółowe informacje dotyczące szkół wchodzących w skład Zespołu określono
w Statutach poszczególnych szkół.

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Zawody i profile kształcenia ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i powiatowym urzędem pracy.
 3. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
 4. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka zawodu odbywa się w  prywatnych zakładach pracy.
 5. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego odbywa się w Szkole, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach dokształcających, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
 6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły dla młodzieży reguluje ocenianie wewnątrzszkolne.
 7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych reguluje ocenianie wewnątrzszkolne słuchaczy szkół dla dorosłych.
 8. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.
 9. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy.
 10. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.
 11. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo Oświatowe i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, a w szczególności:
 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, oraz świadectwa ukończenia wybranego typu szkoły;
 2. Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza;
 3. Podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 5. Otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły;
 6. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
 7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;
 8. Rozwija zainteresowania uczniów i słuchaczy, umożliwia realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie;
 9. Pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości Szkoły;
 10. Kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 11. Umożliwia organizację zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy.
 1. Sposób wykonywania zadań Szkoły uwzględnienia wspomaganie ucznia oraz słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
 2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 3. Szkoła organizuje wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.
 4. Szkoła zapewnia i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 

 

§ 4

 1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
 2. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii lub/i etyki na życzenie rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii lub/ i etyki decydują sami uczniowie.
 3. Młodzież ze skierowaniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej jest objęta szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą. Program nauczania dostosowuje się do możliwości intelektualnych uczniów.
 4. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.


§ 5

 1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
 3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
 4. W Szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno– porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi.

4a. W Szkole obowiązuje rejestr wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Rejestr prowadzi Dyrektor Szkoły albo upoważniona przez niego osoba. Rejestr zawiera:

 1. datę;
 2. miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów;
 3. cel lub program wyjścia;
 4.  miejsce i godzinę powrotu;
 5.  imiona i nazwiska opiekunów;
 6.  liczbę uczniów;
 7. podpisy opiekunów i dyrektora.
 1. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
 2. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
 3. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 6

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel- wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
 4. Nauczyciele– wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest pedagog szkolny.
 5. Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy z pedagogiem szkolnym, projektu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
 6. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez ¾ stanu uczniów lub rodziców.
 7. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 8. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.

 

 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

 

§ 7

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski w szkołach dla młodzieży, Samorząd Słuchaczy w szkole dla dorosłych.
 1. W Szkole może działać Rada Szkoły. Sposób powołania Rady Szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.

 

§ 8

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego:
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez (Radę Pedagogiczną) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

5b) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

 1.  
 1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 2. współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
 3. organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 4. współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą,. oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
 5. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Samorządem Słuchaczy.
 2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 1. organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 2. organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

4a. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

 1. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa – Prawo Oświatowe.
 3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego.
 4. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się, jeżeli w Szkole prowadzone jest kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze określają przydziały czynności zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 9

 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania organizowane mogą być na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą również pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8a. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodny w swej treści ze statutem Szkoły.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 10

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;
 3. uchwalanie programu wychowawczo- profilaktycznego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły jeśli zostanie utworzona i Radę Rodziców;
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły;
 7. zatwierdzanie obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania;
 8. podejmowania innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną
  i wychowawczo – opiekuńczą szkoły;
 9. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;
 3. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 4. projekt planu finansowego Szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły.
 1. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2  o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
 2.  Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 11

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 5. Rada Rodziców w szczególności:
  1. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny;
  2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  3. opiniuje projekt planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły;
  4. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela lub do ustalenia oceny pracy nauczyciela;
  5. opiniuje ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
  6. może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 6. Tryb wyboru członków Rady Rodziców i szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 12

 1. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 3. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów / słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów / słuchaczy.
 5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego / Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ustępie 4.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 13

 1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i Statutem Szkoły.

1a. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.

1b.  Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły.

 1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i Statutem Szkoły.

2a. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.

 1. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:
 1. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 2. na posiedzeniach Rady Rodziców;
 3. na posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego;
 4. na posiedzeniach Samorządu Słuchaczy;
 5. w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów Szkoły, którzy powiadamiają swoich członków;
 6. na tablicy ogłoszeń;
 7. w książce zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 1. Spory między organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. W przypadku, gdy Dyrektor Szkoły jest stroną sporną w konflikcie sprawę rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.
 4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły powierza się:
 1. Radzie Pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli;
 2. Radzie Rodziców, gdy dotyczą one rodziców;
 3. Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu, Samorządowi Słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów / słuchaczy.
 1. Spory i konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana każdorazowo przez Dyrektora Szkoły.
 2. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

 

§ 14

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz respektując postanowienia ustawy.
 3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
 1. pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
 2. wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 3. umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
 4. wpływa na integrację uczniów;
 5. wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki
 1. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.
 2. Szkoła i stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
 3. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.
 4. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

§ 15

 1. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Szkoły.
 2. Cele i sposoby działania:
 1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
 2. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 3. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
 4. wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
 5. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 6. promocja idei wolontariatu w szkole.
 1. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
 2. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.
 3. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

 

§ 16

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia i opieki nad młodzieżą.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.
 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy:
 1. organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał;
 2. wyznacza jeden dzień w miesiącu, w którym jest do dyspozycji rodziców;
 3. przedstawianie rodzicom zasad oceniania, klasyfikowania i promowania w szkole oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych na pierwszym zebraniu klasowym w roku szkolnym;
 4. udzielanie informacji o terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych;
 5. angażowanie rodziców w organizowane przez uczniów imprezy i wycieczki klasowe;
 6. współdziałanie z rodzicami w celu okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.
 1. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 2. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 17

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 21 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
  w sprawie ramowych planów nauczania
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się: informacje zgodnie
  z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.

 

§ 18

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić od 28 do 32 uczniów.
 3. Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej:
 1. w klasie I – 30;
 2. w klasie II – 25;
 3. w klasie III – 20.
 1. Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów/ słuchaczy
  w oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3.

 

§ 19

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej Szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. zajęcia edukacyjne fakultatywne;
 3. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy;
 4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
 5. praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

§ 20

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno– wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która trwa 55 minut.
 3. Rada Pedagogiczna Szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (w czasie od 30 do 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 21

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych nowożytnych, wychowanie fizyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo– lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych
  i międzyszkolnych
 2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków w budżecie Szkoły.

 

§ 22

Szkoła może przyjmować studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a szkołą wyższą.

 

§ 23

Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. biblioteki;
 3. gabinetu lekarskiego;
 4. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
 5. urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
 6. archiwum.

 

§ 24

 1. W pracowniach szkolnych realizowane są tematy wymagające zajęć praktycznych w formie ćwiczeń.
 2. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien:
 1. Pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne wykonywanie ćwiczeń, chyba że prowadzący wprowadził inną organizację zajęć;
 2. Mieć dostęp do opracowań tematycznych na realizowany temat;
 3. Dysponować dostępem do stanowiska komputerowego, Internetu lub innego źródła informacji.
 1. W przypadku braku pracowni lub niekompletnej bazy dydaktycznej, lub z powodu innej przyczyny w istotny sposób uniemożliwiającej pełną realizację szkolnego programu nauczania, dyrektor na podstawie zawartej umowy może zlecić realizację określonej tematyki szkołą wyższym, centrum kształcenia ustawicznego.
 2. Szczegółowe zasady odbywania zajęć dyrektor ustala w chwili zlecenia zadania, określając w szczególności:
 1. zakres tematyczny;
 2. wymiar godzin zajęć i organizację;
 3. tryb oceniania i rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

§ 25

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno– wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:
 1. z uczniami:
 1. rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
 2. przygotowanie ich do samokształcenia,
 3. indywidualne rozmowy z czytelnikami;
 1. z nauczycielami:
 1. indywidualne kontakty,
 2. sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli,
 3. spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;
 1. z rodzicami:
 1. przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,
 2. pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,
 3. indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;
 1. z bibliotekami:
 1. organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń,
 2. prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych,
 3. spotkania, szkolenia.
 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w grupach i oddziałach.
 1. Zadania biblioteki:
 1. udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym pracownikom zespołu oraz rodzicom;
 2.             tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową;
 3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;
 4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.
 1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
 1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
 2.  przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki;
 3. zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
 4. przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
 5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
 6. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
 7. współdziała z nauczycielami;
 8. rozwija życie kulturalne szkoły;
 9. wpieranie doskonalenia nauczycieli;
 10. przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;
 11. kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
 1. Funkcje biblioteki szkolnej:
 1. dydaktyczna;
 2. wychowawcza;
 3. rekreacyjna;
 4. opiekuńcza;
 5. kulturalna.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.
 2. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi bibliotekę szkolną, organizuje czytelnictwo uczniów
  i słuchaczy oraz realizuje program ich przygotowania do korzystania ze źródeł naukowo– technicznych, a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia
  i utrzymanie w należytym stanie, jak również odpowiada za:
 1. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:
 1. prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
 2.  wspieranie pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli, dokształcania
  i doskonalenia,
 3. systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki,
 4. wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela,
 5. rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 6. udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych
  i bibliotecznych;
 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia;
 2. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną m.in. poprzez:
 1. informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 2. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 3. aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne powiatu.
 1. Szczegółowe zasady organizacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz szczegółowe zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin biblioteki.
 2. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut.
 3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
 1. właściwą obsadę personalną;
 2. w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
 3. realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
 4. zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
 5. inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
 6. zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
 7. stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§26

Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w klasach Technikum. Szczegółowe informacje określa Statut Technikum wchodzącego w Skład Zespołu Szkół.

§27

Szkoła zapewnia kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole I- go stopnia. Szczegółowe informacje określa Statut Branżowej Szkoły I- go Stopnia, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.

.

 

§28

 1. W Szkole tworzy się system doradztwa zawodowego poprzez:
 1. Wyznaczenie przez Dyrektora Szkoły koordynatora doradztwa zawodowego;
 2. Organizowanie zajęć dla uczniów, w szczególności w klasach maturalnych
  i kończących zawodowych;
 3. Promowanie ofert edukacyjnych oraz działań instytucji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio doradztwem zawodowym.
 1. Cele i zadania realizowane przez szkolnego doradcę zawodowego obejmują:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowe;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;

7) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego;

8) realizacja działań wynikających z programu doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 29

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.        
 3. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 

§ 30

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno– wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
  i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia
 3. Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki nauczyciela.
 4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką;
 2. prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego;
 3. prawidłowa realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego;
 4. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 6. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
 8. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, zgodnie z potrzebami Szkoły;
 9. pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania w oparciu o zatwierdzony przez radę pedagogiczną zestaw obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania, dostosowanie programu nauczania dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych
  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.
 2. Nauczyciel ma prawo do:
  1. decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
  2. decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
  3. decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
  4. pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej;
  5. wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:
 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę;
 2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy oraz zarządzenia odnoszące się do bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie;
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły;
 4.             Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska;
 5.             Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
  i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych;
 6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad przeprowadzania wyjść i wycieczek szkolnych obowiązujących
  w szkole.

 

§ 31

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podstaw programowych;
 2. wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania;
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 5. wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.

 

§ 32

 1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształceni w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą.
 2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz troska o terminowość dostarczania do sekretarza Szkoły protokołów egzaminów i indeksów.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań w szczególności:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści
  i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
 3. opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym przez radę pedagogiczną programem wychowawczo- profilaktycznym;
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 6. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów;
 7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 

§ 33

 1. Do szkół dla młodzieży uczęszczają absolwenci 8- letniej szkoły podstawowej dotychczasowego gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
 2. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

 

§ 34

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 1. ustala listę kandydatów;
 2. ustala minimalną ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania do poszczególnych typów szkół, we współpracy z organem prowadzącym szkołę;
 3. przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne;
 4. sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 35

 1. Nabór do branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się zgodnie z odrębnym dokumentem określającym zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach.       
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określają odrębne przepisy

§ 36

 1. Uczeń obowiązany jest znać treść Statutu i Regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki ucznia.
 2. Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad:

1) Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej,
 3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 11. zmiany profilu kształcenia w liceum, technikum, szkole branżowej profilowanym w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym typie szkoły czy zawodzie profilu. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
 12. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
 13. składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
 14. dostosowania warunków pisania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;
 15. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodziniestatus materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej);
 16. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

2) Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 3. odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 4. dbać o wspólne dobro, ład i prządek w Szkole,
 5. stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 6. w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.
 7. Stosować się do przyjętych w Szkole zasad odpowiedniego ubierania się na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.
 1. Regulamin Szkoły opracowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
 2. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły:
 1. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie;
 2. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 37

 1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w Szkole może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy;
 2. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
 3.  list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły,
 4. nagroda rzeczowa,
 5. dyplom uznania,
 6. wpis ucznia do kroniki szkoły,
 7. wpis do „złotej księgi uczniów”,
 1. stypendium za wyniki w nauce.
 1. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
 1. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§ 38

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:
 1. upomnieniem przez wychowawcę klasy;
 2. naganą wychowawcy klasy;
 3. upomnieniem Dyrektora;
 4. naganą Dyrektora;
 5. zawieszeniem w prawach ucznia o charakterze przywilejów na okres do jednego miesiąca ustalony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących;
 6. skreśleniem z listy uczniów (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem nauki).
 1. lub pracowników Szkoły;
 2. konfliktu ucznia z prawem (wyrok skazujący), rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu;
 3. rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza Szkołą;
 4. celowego działania na szkodę Szkoły;
 5. porzucenia Szkoły przez ucznia / słuchacza, stwierdzonego po podjętych działaniach Szkoły wyjaśniających jego absencję.
 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów / słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy / opiekuna klasy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
 2. Skreślenie z powodu porzucenia Szkoły przez ucznia pełnoletniego oraz słuchacza szkoły dla dorosłych nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.
 3. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
 1. przez wychowawcę klasy do Dyrektora Szkoły;
 2. przez dyrektora do organu prowadzącego Szkołę.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 39

.

 1. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 2. Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

 

Rozdział 6a

Zasady Oceniania uczniów w Zespole Szkół

§ 40

Zasady Ocenianie Wewnątrzszkolnego uczniów określają Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach:

 1. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego;
 2. Statut Technikum;
 3. Statutu Branżowej Szkoły I-go Stopnia.

 

 

 

 

Rozdział 6b

Zasady Oceniania Słuchaczy w Zespole Szkół

 

§ 41

 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
 3. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych  prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
 6. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
 7. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują słuchacza o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć słuchacza, ustalając formy.
 8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych podaje słuchaczom:
 1. do końca września każdego roku plan prac kontrolnych na pierwszy semestr;
 2. do końca lutego plan prac kontrolnych na semestr drugi;
 3. zasady poprawiania prac i sposób poprawiania ocen negatywnych;
 4. ewentualne zmiany w planie prac kontrolnych nauczyciel konsultuje ze słuchaczami.

 

§ 42

W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujące podczas klasyfikacji semestralnej:

 1. Stopień celujący (6) otrzymuje słuchacz, który zna całość materiału programowego, swobodnie operuje zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań programowych i nietypowych, w odpowiedziach w pełni realizuje treści programowe lub wykazuje szczególnie twórczy sposób myślenia, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 2. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy                      i umiejętności określonych programem w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe;
 3. Stopień dobry (4) otrzymuje słuchacz, który opanował większość wiadomości                          i umiejętności programowych, rozumie oraz poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 4. Stopień dostateczny (3) otrzymuje słuchacz, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozumie podstawowe zagadnienia oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, popełniając niewielkie błędy;
 5. Stopień dopuszczający (2) otrzymuje słuchacz, który zna podstawowe treści                        i umiejętności programowe, potrafi odtworzyć lub samodzielnie rozwiązać proste zadania, popełniane przez niego błędy nie są rażące;
 6. Stopień niedostateczny (1) otrzymuje słuchacz, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych realizowanym programem nauczania danej klasy, nie rozumie zasadniczych zagadnień, nie potrafi rozwiązywać prostych, typowych zadań. Jest to ocena negatywna.

 

§ 43    

 1. Wszyscy nauczyciele opierają się na jednakowych zasadach dotyczących oceniania bieżącego a mianowicie:
 1. stopień celujący - 100 % - 90 % punktów;
 2. stopień bardzo dobry -   89 % - 79 % punktów;
 3. stopień dobry -   78 % - 65 % punktów;
 4. stopień dostateczny  -  64 %  - 50 % punktów;
 5. stopień dopuszczający -  49 % - 31 % punktów;
 6. stopień niedostateczny - 30 % - 0 % punktów.
 1. Oceny klasyfikacyjne wyrażone są w stopniach wg. następującej skali:
 1. stopień celujący - 6 / cel. /;
 2. stopień bardzo dobry - 5 / bdb/;
 3. stopień dobry - 4 / db/;
 4. stopień dostateczny - 3 / dst./;
 5. stopień dopuszczający - 2 / dop./;
 6. stopień niedostateczny - 1 / ndst/;
 1. Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1- 5 są ocenami pozytywnymi, natomiast ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 jest oceną negatywną.

 

§ 44

 1. W przypadku gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie stacjonarnej otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać poprawić ocenę, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne,
 2. W przypadku gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie zaocznej otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany poprawić ocenę w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego  konsultacje 
 3. Ocenę niedostateczną z danego przedmiotu słuchacz może poprawić tylko jeden raz.

 

§ 45

 1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.
 2. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 4. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
 5. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
 6. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu
 7. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
 8. Słuchacz Szkoły prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą, oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych  prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z  wewnątrzszkolnym ocenianiem.
 9. Słuchacz Szkoły może zdawać egzamin poprawkowy jeżeli uzyskał oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym.
 10. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 12. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

 

§ 46

 1. Przebieg egzaminów:
 1. egzaminy semestralne lub końcowe pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów, uczący w danym oddziale, klasie;
 2. w uzasadnionym przypadku (dłuższa nieobecność nauczyciela) dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu;
 3. tematy egzaminu semestralnego lub końcowego pisemnego i ustnego z materiału nauczania obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu;
 4. egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych według następujących zasad:
 1. termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchacza przez dyrektora szkoły na co najmniej dwa tygodnie przez egzaminem,
 2. na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne,
 3. w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z jednego przedmiotu, za zgodą zainteresowanego i dyrektora dopuszcza się zdawanie jednego dnia więcej niż jednego egzaminu,
 4. egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania,
 5. zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona,
 6. liczba kartek egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających,
 7. treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym ustnym powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze,
 8. egzaminator wpisuje ocenę egzaminacyjną do indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego,
 9.     kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły.

 

 

§ 47

 1. W celu doskonalenia dokonuje się oceny funkcjonowania oceniania wewnątrzszkolnego po zakończeniu każdego roku szkolnego.
 2. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada Dyrektor Szkoły.
 3. Słuchaczowi Szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 4. Słuchaczowi Szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w Szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.
 6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.
 7. Dyrektor Szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
 8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

 

 

Rozdział 7

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

 

§ 48

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane „Schroniskiem" jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
 2. Siedzibą Schroniska jest budynek położny w Pokrzywnej Nr 72a
 3. Budynek Schroniska oznaczone są trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na jasnozielonym tle).          

 

Rozdział 7a

Cele i zadania schroniska

 

§ 49

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku. Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającej w schronisku. Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, które mają na celu:
 1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o regionie;
 2. kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania;
 3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodowości;
 4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.
 1. Organizowanie:
 1. imprez umożliwiających poznawanie regionu;
 2. imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży;
 3. alternatywnych działań wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.
 1. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych w formie stałej, okresowej i okazjonalnej, wynikających z potrzeb turystów.

 

 

Rozdział 7b

Kompetencje dyrektora schroniska

 

§ 50

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. organizowanie bieżącej działalności recepcyjno-noclegowej, wychowawczo-opiekuńczej i informacyjno-krajoznawczej;
 3. ustalanie systemu rezerwacji miejsc noclegowych;
 4. ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania;
 5. przygotowanie projektu budżetu;
 6. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach przydzielonego dla Schroniska budżetu., ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 7. wnioskowanie o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom;
 8. nadzorowanie pracy administracyjno - gospodarczej placówki;
 9. zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Schronisku;
 10. ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska;
 11. zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w Schronisku;
 12. udzielanie informacji turystycznej dotyczącej najbliższej okolicy i regionu;
 13. popularyzowanie form turystyczno-krajoznawczych, prowadzenie poradnictwa w tym zakresie oraz współudział w organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych;
 14. ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenie i zniszczenie przez turystów sprzętu i urządzeń Schroniska;
 15. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;
 16. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności Schroniska;
 17. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 18. przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych wnoszonych do Schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska.
 1. Dyrektor Schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami prawa prowadzenie (na ustalonych drukach) dokumentacji Schroniska.

 

Rozdział 7c

Zadania pracowników

 

§ 51

 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych i obsługi.
 2. Zadania pedagogiczne w Schronisku realizuje nauczyciel- wychowawca Schroniska.
 3. Pracownikami obsługi są pracownicy recepcji oraz pracownicy obsługowo - gospodarczy.
 4. Do zadania recepcjonisty należy:
 1. prowadzenie dokumentacji Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. prowadzenie kwitariusza przychodów w razie konieczności oraz wpłacanie środków finansowych w księgowości Szkoły;        
 3. przedkładanie w księgowości Szkoły informacji o obciążeniu turystów indywidualnych i grup rachunkami gotówkowymi i przelewowymi po ich zameldowaniu;         
 4. prowadzenie magazynu pościeli w tym bieżące zabezpieczenie czystej pościeli;
 5. przygotowanie danych do statystyki GUS;
 6. przyjmowanie grup i turystów indywidualnych, przydzielanie miejsc noclegowych;
 7. udzielanie turystom niezbędnych informacji;
 8. rejestracja osób korzystających ze Schroniska;       
 9. nadzorowani bezpieczeństwa gości i obiektu;         
 10. prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;
 11. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu i wokół obiektu;
 12. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O wszelkich zauważonych zakłóceniach w pracy schroniska i niewłaściwych zachowaniach gości informuje natychmiast kierownika schroniska. O usterkach technicznych informuje bezzwłocznie pracownika zajmującego się stanem technicznym obiektu.         
 1. Do zadania sprzątaczki należy:   
 1. dbałość o ład i czystość na terenie obiektu; 
 2. sprzątanie pomieszczeń Schroniska (w tym mycie okien);
 3. sprzątanie terenu wokół obiektu;
 4. dozorowanie pomieszczeń i majątku znajdującego się w Schronisku;      
 5. sprawowanie dyżuru w Schronisku w razie konieczności;
 6. prowadzenie magazynu środków czystości;
 7. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska
 1. Do zadań konserwatora należy:   
 1. utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Schroniska oraz na terenach wokół obiektów;
 2. dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sprzętu Schroniska;
 3. prowadzenie podręcznych magazynów;
 4. naprawa urządzeń i wyposażenia Schroniska;
 5. malowanie pomieszczeń Schroniska w razie konieczności;
 6. dokonywanie drobnych zakupów i rozliczanie się z rachunków i pobranych zaliczek w księgowości szkoły;
 7. realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska           
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla poszczególnych pracowników określa Dyrektor Szkoły.

 

 

Rozdział 7d

Organizacja schroniska

 

§ 52

 1. Schronisko jest placówką stałą czynną cały rok.
 2. Schronisko posiada 49 stałych miejsc noclegowych.
 3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 10.00- do 21.00.
 4. Doba w Schronisku trwa od godz. 17 00 i kończy się o godz. 10 00 dnia następnego.
 5. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF" i innym osobom.

 

 

§ 53

System rezerwacji miejsc noclegowych:

 1. grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W rezerwacji podaje się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia;
 2. zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci;
 3. turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.

 

§ 54

Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami w przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

 

§ 55

 1. Schronisko posiada wewnętrzny regulamin ustalony przez dyrektora.
 2. Schronisko odpowiada jedynie za przedmioty i środki pieniężne złożone w depozycie  Schroniska. Szczegółową procedurę złożenia wartościowych przedmiotów bądź środków pieniężnych określa regulamin Schroniska.
 3. Warunkiem korzystania z pobytu i noclegu w Schronisku jest bezwzględne przestrzeganie obowiązującego regulaminu.
 4. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację, zakład pracy).

 

§ 56

 1. W miejscu ogólnie dostępnym dla osób korzystających ze Schroniska umieszczone są:
 1. statut Schroniska;
 2. regulamin Schroniska;          
 3. cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko;         
 4. wykaz ważniejszych telefonów (pogotowie ratunkowe, policja straż pożarna, itp);
 5. ekspozycja i materiały informacyjne o regionie;
 6. książka życzeń i zażaleń.

 

Rozdział 7e

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży korzystających ze schroniska

 

§ 57

Dzieci i młodzież mają prawo:         

 1. zapoznać się ze statutem i regulaminem Schroniska,          
 2. korzystać z urządzeń i wyposażenia Schroniska zgodnie z ich przeznaczeniem,           
 3. dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych na zasadach obowiązujących w schronisku,
 4. uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku,
 5. dokonywać wpisu do książki życzeń i zażaleń oraz do księgi pamiątkowej Schroniska,
 6. uzyskać stosowną informację o regionie i trasach turystycznych,  
 7. korzystać ze Schroniska przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownika Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt,
 8. korzystać z pomieszczeń kuchennych, sanitarnych oraz świetlicy i „biblioteki turystycznej" po uprzednim wpisaniu się na listę korzystających. 
   

§ 58

 1. Do obowiązków dzieci i młodzieży należy:       
 1. ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora Schroniska,  
 2. dokonywania w recepcji Schroniska obowiązku meldunkowego (w przypadku korzystania z noclegów),      
 3. wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku,        
 4. dbałość o udostępnione urządzenia i wyposażenie Schroniska,      
 5. przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Schroniska.       
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka obowiązuje następujący tryb składania skarg:
 1. w razie naruszenia praw dziecka przez pracowników Schroniska, osoba, której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę kierownikowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie;
 2. w razie naruszenia praw dziecka przez kierownika skargę należy złożyć na piśmie do dyrektora Szkoły;
 3. w razie naruszenia praw dziecka przez dyrektora Szkoły skargę należy złożyć na piśmie do Rady Powiatu w Nysie;           
 4. terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Rozdział 7f

Finansowanie schroniska
 

§ 59

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek dyrektora .
 3. Dyrektor może występować do organu prowadzącego o zmianę cen noclegów w związku z podwyższeniem świadczonych usług.
 4. Ceny dotyczące innych usług może ustalać dyrektor Schroniska w porozumieniu z organem prowadzącym Schronisko.
 5. Niezależnie od opłaty za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej Schroniska pokrywa jednorazowy koszt jej prania w wysokości ustalonej przez dyrektora Schroniska wg faktycznych kosztów jej prania.
 6. Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (dla osób niekorzystających z noclegu bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w Schronisku ustalonym przez organ prowadzący schronisko.
 7. Wpływy z opłat za usługi świadczone przez schronisko zalicza się jako dochody organu prowadzącego, z których pokrywa się wydatki na bieżące utrzymanie Schroniska.
 8. Plan wydatków Schroniska na cały rok uchwala Rada Powiatu w Nysie.
 9. Dyrektor Szkoły -Schroniska zobowiązany jest do wydatków zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący planem wydatków, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa Obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 60

1. Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły z rodzicami, programie. wychowawczo- profilaktycznych.

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie Zespołu Szkół określono oddzielnie
w Statucie Liceum Ogólnokształcącego, Statucie Technikum i Statucie Branżowej Szkoły I-go Stopnia, które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

§ 61

 1. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada pieczęć urzędową i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

 

§62

Zespół Szkół posiada sztandar Zespołu.      
 

§ 63

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 64

1.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

2.  Dyrektor ma obowiązek powiadomić organy Szkoły o każdej zmianie w Statucie.

3.  Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity Statutu.