Statut szkoły

Statut Zespołu Szkół w Głuchołazach opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

 

 1. Podstawę prawną działalności Zespołu Szkół oraz typów szkół wchodzących w jego skład stanowią akty o ich utworzeniu oraz niniejszy statut.
 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Głuchołazach.
 3. Statut jest zbiorem przepisów praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i organów szkoły.
 4. Inicjatywę zmian w statucie posiada rada pedagogiczna.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski z siedzibą przy ul. Piastowskiej 33, 
  48-300 Nysa, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Opolu z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45-081 Opole.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową.
 7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę – Prawo oświatowe.

 

Rozdział 2

NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2.

 

 1. Zespół Szkół jest szkołą publiczną kształcącą młodzież i dorosłych w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
 2. Na nazwę szkół wchodzących w skład Zespołu składają się: nazwa Zespołu i nazwa poszczególnej szkoły.
 3. Siedziba szkoły mieści się w Głuchołazach przy ul. Kolonia Kaszubska 2.
 4. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły dla młodzieży:

1)   Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego o 3 - letnim cyklu kształcenia, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum;

2)   Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, kształcące w zawodzie technik informatyk i technik hotelarstwa;

3)   Branżowa Szkoła I Stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia na podbudowie dotychczasowego gimnazjum wraz z dotychczasowymi klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej;

4)   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3- letnim cyklu kształcenia na podbudowie dotychczasowej szkoły zasadniczej, na podbudowie dotychczasowego gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej

5)   Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Głuchołazach.

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych typach szkół jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Zawody i profile kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i Powiatowym Urzędem Pracy.
 3. Nomenklatura zawodów i specjalności, w których szkoły kształcą jest zgodna z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
 4. W oddziałach wielozawodowych kształcących młodocianych pracowników nauka zawodu odbywa się w państwowych, spółdzielczych, rzemieślniczych i prywatnych zakładach pracy.
 5. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia ogólnego odbywa się w Szkole, a w zakresie kształcenia zawodowego na kursach dokształcających, zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania.
 6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły dla młodzieży reguluje ocenianie wewnątrzszkolne.
 7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych reguluje ocenianie wewnątrzszkolne słuchaczy szkół dla dorosłych.
 8. Szczegółowe zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy.
 9. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy.
 10. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.
 11. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

§ 3.

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe i w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, 
a w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, oraz świadectwa ukończenia wybranego typu szkoły;

2)   wspomaga wszechstronny rozwój ucznia i słuchacza;

3)   podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4)   udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

5)   otacza opieką uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły;

6)   umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;

7)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

8)   rozwija zainteresowania uczniów i słuchaczy, umożliwia realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie;

9)   pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości szkoły;

10)   kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

11)   umożliwia organizację zajęć edukacyjnych z udziałem wolontariuszy.

2. Sposób wykonywania zadań szkoły uwzględnienia wspomaganie ucznia oraz słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.

3. Najważniejszym celem kształcenia w Zespole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

4. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

5. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

6. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

8. Diagnozę, o której mowa w ust. 7, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 

§ 4.

 

 1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
 2. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, naukę religii na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii decydują sami uczniowie.
 3. Młodzież ze skierowaniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest objęta szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą. Program nauczania dostosowuje się do możliwości intelektualnych uczniów.
 4. W przypadkach uzasadnionych w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.


§ 5.

 

 1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
 3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
 4. W Szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa harmonogram opracowany przez dyrektora Szkoły. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek przebywania w czasie przerw w rejonie swojego dyżuru i interweniowania w przypadkach naruszenia zasad porządku. Ważniejsze wydarzenia, mające miejsce w czasie dyżuru oraz wnioski dotyczące bezpieczeństwa w Szkole nauczyciel dyżurny zgłasza dyrektorowi.
 5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
 6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
 7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych.

 

§ 6.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2a. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.

 1. Nauczyciele – wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest pedagog szkolny.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy przygotowanie, we współpracy z pedagogiem szkolnym, projektu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
 3. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez ¾ stanu uczniów lub rodziców.
 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i załatwić go w sposób zapewniający dobre funkcjonowanie szkoły. O sposobie załatwienia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje stronom odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

§ 7.

 

 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor szkoły;

2)    Rada pedagogiczna;

3)   Rada rodziców;

4)   Samorząd uczniowski w szkołach dla młodzieży, samorząd słuchaczy w szkole dla dorosłych.

 1. W Szkole może działać rada szkoły. Sposób powołania rady szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.

 

§ 8.

 

 1. Szkołą kieruje dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:

1)   kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju;

4)   psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)   realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły (radę pedagogiczną) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;

7)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

9)   organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

10)   współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły;

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

2a. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra ucznia;

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych;

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i samorządem słuchaczy.

3a. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 1. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 2. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa – Prawo oświatowe.
 3. Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i rady pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego.
 4. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. Stanowisko kierownika szkolenia praktycznego tworzy się, jeżeli w szkole prowadzone jest kształcenie młodocianych pracowników.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 6. Kompetencje wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób zajmujących stanowiska kierownicze określają przydziały czynności zatwierdzone przez dyrektora Szkoły.
 7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

 

§ 9.

 

 1. W Szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania organizowane mogą być na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 6. W skład rady pedagogicznej wchodzą również pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
 10. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodny w swej treści ze statutem Szkoły.

 

§ 10.

 

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;

3)   uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego po zasięgnięciu opinii komitetu rodzicielskiego i samorządu uczniowskiego;

4)   podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

5)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

6)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły;

7)   zatwierdzanie obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania;

8)   podejmowania innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczo – opiekuńczą szkoły;

9)   ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

3)   propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)   projekt planu finansowego Szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły;

5)   ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

6)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 

§ 11.

 

 1. W Szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
 3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 12.

 

 1. W Zespole Szkół działa samorząd uczniowski i samorząd słuchaczy.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół dla młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 3. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów / słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów / słuchaczy.
 5. Regulamin samorządu uczniowskiego / słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 1. Samorząd słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ustępie 4.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

§ 13.

 

 1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły.

1a. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i statutem Szkoły.

2a. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

 1. Wymiana informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:

1)   na posiedzeniach rady pedagogicznej;

2)   na posiedzeniach rady rodziców;

3)   na posiedzeniach samorządu uczniowskiego;

4)   na posiedzeniach samorządu słuchaczy;

5)   w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów Szkoły, którzy powiadamiają swoich członków;

6)   na tablicy ogłoszeń;

7)   w książce zarządzeń dyrektora szkoły.

 1. Spory i konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana każdorazowo przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku, gdy dyrektor szkoły jest stroną sporną w konflikcie sprawę rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.
 3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły powierza się:

1)   radzie pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli;

2)   radzie rodziców, gdy dotyczą one rodziców;

3)   radzie pedagogicznej, radzie szkoły, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu, samorządowi słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów / słuchaczy.

7. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

§ 14.

 

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz respektując postanowienia ustawy.
 3. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;

4) wpływa na integrację uczniów;

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki

4.  Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5.  Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.

6.  Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.

7.  Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

§ 14a.

 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Szkoły.

2. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

§ 15.

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, kształcenia i profilaktyki młodzieży.

1a. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)   znajomości programu wychowawczego Szkoły;

2)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;

3)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły.

 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy:

1)   organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na kwartał;

2)   wyznacza jeden dzień w miesiącu, w którym jest do dyspozycji rodziców.

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;

2)   znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a)   na zebraniach,

b)   podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c)   w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)   udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

6)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły do 21 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

8) dla poszczególnych oddziałów:

a)  tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)  wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)  tygodniowy, a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

10)  liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;

11)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty.

 

§ 17.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić od 28 do 32 uczniów.
 3. Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej:

1)   w klasie I – 30;

2)   w klasie II – 25;

3)   w klasie III – 20.

 1. Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, liczba uczniów / słuchaczy w oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3.

 

§ 18.

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)   zajęcia edukacyjne fakultatywne;

3)   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy;

4)   nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

5)   praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

6)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

8)   zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły;

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§ 19.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która trwa 55 minut.
 3. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

 

§ 20.

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych nowożytnych, wychowanie fizyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych
 2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków w budżecie Szkoły.

 

§ 21.

 

1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły, a szkołą wyższą.

2. Za organizację w/w praktyk w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

3.  W trakcie praktyk słuchaczowi/studentowi zapewnia się następujące formy aktywności:

1) obserwowanie zajęć;

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;

4) samodzielne prowadzenie zajęć;

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.

4.  Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.

 

§ 22.

 

Dla realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)   biblioteki;

3)   gabinetu lekarskiego i dentystycznego;

4)   pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;

5)   urządzeń sportowo – rekreacyjnych;

6)   archiwum;

7)   pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole.

 

§ 23.

 

 1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

2a. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:

1) z uczniami:

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,

b) przygotowanie ich do samokształcenia,

c) indywidualne rozmowy z czytelnikami;

2) z nauczycielami:

a) indywidualne kontakty,

b) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli,

c) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;

3) z rodzicami:

a) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,

b) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,

c) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;

4) z bibliotekami:

a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń,

b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych,

c) spotkania, szkolenia.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)   gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)   korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3)   prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów w grupach i oddziałach.

3a. Zadania biblioteki:

1) udostępnianie książek i źródeł informacji uczniom, nauczycielom, innym pracownikom Zespołu oraz rodzicom;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.

3b. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki;

3) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

4) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

5) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

7) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

8) współdziała z nauczycielami;

9) rozwija życie kulturalne szkoły;

10) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

11) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;

12) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

3c. Funkcje biblioteki szkolnej:

1) dydaktyczna;

2) wychowawcza;

3) rekreacyjna;

4) opiekuńcza;

5) kulturalna.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.
 2. Nauczyciel - bibliotekarz prowadzi bibliotekę szkolną, organizuje czytelnictwo uczniów i słuchaczy oraz realizuje program ich przygotowania do korzystania ze źródeł naukowo – technicznych, a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie, jak również odpowiada za:

1) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:

a) prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

b) wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania i doskonalenia,

c) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki

d) wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela,

e) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

f) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych;

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia;

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną m.in. poprzez:

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,

c) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne powiatu.

 1. Szczegółowe zasady organizacji, korzystania z biblioteki szkolnej oraz szczegółowe zadania nauczyciela – bibliotekarza określa regulamin biblioteki.
 2. Godzina pracy Bibliotekarza trwa 60 minut.
 3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 24.

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.           
 3. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych.
 4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 5. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 6. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 5 ustala Dyrektor.


§ 25.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy.

1a. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 1. Nauczyciel obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki nauczyciela.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką;

2)   prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego;

3)   prawidłowa realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego;

4)   dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;

5)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

6)   bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

7)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

8)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej zgodnie z potrzebami szkoły;

9)   pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania w oparciu o zatwierdzony przez radę pedagogiczną zestaw obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania, dostosowanie programu nauczania dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 26.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania i podstaw programowych;

2)   wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów, form poprawiania ocen oraz sposobów badania wyników nauczania;

3)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)   wspólne opiniowanie programów nauczania przygotowanych w Szkole lub wspólne wdrażanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie. Pracą zespołu kieruje wychowawca danego oddziału.
 2. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

 

§ 27.

 

 1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką wychowawczą.
 2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia, 
  a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz troska o terminowość dostarczania do sekretarza Szkoły protokołów egzaminów i indeksów.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
  a w szczególności:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

3)   opracowuje roczny plan wychowawczy zgodny z planem pracy Szkoły i przyjętym przez radę pedagogiczną programem wychowawczo-profilaktycznym;

4)   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

5)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec dziecka, a także włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

6)   współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych zdolności uczniów.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 27a.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

 

§ 28.

 

 1. Do szkół dla młodzieży uczęszczają absolwenci dotychczasowego gimnazjum (uczniowie od 16 roku życia) oraz absolwenci dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (uczniowie od 18 roku życia), nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
 2. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

 

§ 29.

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)   ustala listę kandydatów;

2)   ustala minimalną ilość punktów niezbędną do zakwalifikowania do poszczególnych typów szkół, we współpracy z organem prowadzącym szkołę;

3)   przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne;

4)   sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 30.

 

1. Nabór do branżowej szkoły I stopnia przeprowadza się zgodnie z odrębnym dokumentem określającym zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Głuchołazach.         

2. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty.     

§ 31.

 

 1. Uczeń obowiązany jest znać treść statutu i regulaminu Szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych, określających obowiązki ucznia.
 2. Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad: Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy;

2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej;

3)   korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

5)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, – jeżeli nie narusza to dobra innych osób;

6)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

9)   korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

10)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

11)   zmiany profilu kształcenia w liceum, technikum, szkole branżowej w trakcie nauki pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, które występują w wybranym przez niego nowym typie szkoły czy zawodzie. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na warunkach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

12)   wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;

13)   składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

14)   dostosowania warunków pisania egzaminów zewnętrznych do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

15)   ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej);

16)   równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek:

1)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych związanych z życiem Szkoły;

2)   przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3)   odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4)   dbać o wspólne dobro, ład i prządek w Szkole;

5)   stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

6)   w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych;

7)   stosować się do przyjętych w szkole zasad odpowiedniego ubierania się na zajęciach edukacyjnych i uroczystościach szkolnych.

4. Regulamin Szkoły opracowuje i zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 

§ 31a.

TRYBSKŁADANIASKARGWPRZYPADKUNARUSZENIAPRAWUCZNIA

 

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 32.

 

 1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w szkole może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)   pochwała wychowawcy wobec uczniów całej klasy;

2)   pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

3)    list pochwalny do rodziców od wychowawcy klasy, od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły;

4)   nagroda rzeczowa;

5)   dyplom uznania;

6)   wpis ucznia do kroniki szkoły;

7)   wpis do „złotej księgi uczniów”;

8)   stypendium za wyniki w nauce.

 1. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
 2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora.

 

§ 32a.

TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY

 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny.

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nieuznanie zastrzeżeń za zasadne.

5. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Niezłożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nieuznanie zastrzeżeń za zasadne.

 

§ 33.

 

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Szkoły i regulaminów Szkoły uczeń może być ukarany:

1)   upomnieniem przez wychowawcę klasy;

2)   naganą wychowawcy klasy;

3)   upomnieniem dyrektora;

4)   naganą dyrektora;

5)   zawieszeniem w prawach ucznia na okres do jednego miesiąca przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w celu podjęcia działań wyjaśniających i dyscyplinujących;

6)   skreśleniem z listy uczniów.

 1. Skreślenie z listy uczniów / słuchaczy może nastąpić w przypadku:

1)   notorycznych wagarów lub nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % godzin w semestrze;

2)   udowodnionych kradzieży na szkodę Szkoły, uczniów, słuchaczy lub pracowników Szkoły;

3)   konfliktu ucznia z prawem (wyrok skazujący), rozwiązania przez zakład pracy umowy o naukę zawodu;

4)   rażącego naruszania dyscypliny w Szkole (picie alkoholu, rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza Szkołą;

5)   celowego działania na szkodę Szkoły;

6)   porzucenia Szkoły przez ucznia / słuchacza, stwierdzonego po podjętych działaniach Szkoły wyjaśniających jego absencję.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów / słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy / opiekuna klasy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
 2. Skreślenie z powodu porzucenia Szkoły przez ucznia pełnoletniego oraz słuchacza szkoły dla dorosłych nie wymaga uchwały rady pedagogicznej.
 3. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:

1)   przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły;

2)   przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę.

 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 33a.

TRYB ODWOŁAWCZY OD KARY

 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni.

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

 

Rozdział 6a

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ

§ 33b.

 

1. Założenia szkolnego systemu oceniania:

1)   Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w nauce;

2)   Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne do rozpoznania poziomu opanowania wiadomości, kształcenia umiejętności i postaw w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę;

3)   Ocenianie zachowania ucznia na podstawie rozpoznania przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

4)   Informacje o postępach i osiągnięciach ucznia dostarczane są z różnych źródeł różnymi metodami i gromadzone w różny sposób.

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego

1)   Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2)   Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

3)   Motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)   Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5)   Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3. Zadania nauczycieli:

1)   Nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu opracowuje wymagania edukacyjne zgodne z realizowanym programem nauczania oraz tworzy przedmiotowy system oceniania;

2)   Podczas pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobie sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)   Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;

4)   Nauczyciel określa zasady wglądu rodziców do prac pisemnych;

5)   Nie później niż miesiąc przed ustalonym przez dyrektora terminem konferencji klasyfikacyjnej organizuje zebranie klasowe, na którym informuje rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych;

6)   Nie później niż tydzień przed ustalonym przez dyrektora terminem konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach zachowania;

7)   Nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawcy są zobowiązani zorganizować w szkole dyżur i poinformować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach uczniów;

8)   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9)   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

10)   Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową lub posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

11)   Informacja o zebraniach klasowych rodziców i konsultacjach nauczycieli umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Terminarz zebrań i konsultacji wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami.

4. Dziedziny przedmiotowego systemu oceniania:

1)   Opanowanie wiedzy przedmiotowej;

2)   Umiejętność rozwiązywania zadań i problemów;

3)   Umiejętność komunikowania przez ucznia swych wiadomości;

4)   Umiejętność uzasadniania, argumentowania, przekonywania; 

5)   Kreatywność ucznia;

6)   Gotowość do stosowania wiadomości z przedmiotu w praktyce;

7)   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązku wynikającego ze specyfiki tych zajęć, a a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej;

8)   Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a)   w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,

b)   w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

 

§ 33c.

ZASADY OCENIANIA

 

 1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak i bieżące ocenianie osiągnięć uczniów ustala się w stopniach według skali:

1)   stopień celujący - 6 (cel);

2)   stopień bardzo dobry - 5 (bdb);

3)   stopień dobry - 4 (db);

4)   stopień dostateczny - 3 (dst);

5)   stopień dopuszczający - 2 (dop);

6)   stopień niedostateczny - 1 (ndst).

 1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. Minus przy ocenie obniża ją o 0,25 a plus podnosi o 0,5 np.: 4- to 3,75 a 2+ to 2,5 (i taką wartość wlicza się do średniej). Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
 2. Bieżące oceny odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (prace pisemne czerwonym kolorem).
 3. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie następujących symboli:

1)   np. – oznacza nieprzygotowanie się ucznia do lekcji (1 do 3 razy w semestrze, w zależności od ilości godzin);

2)   bz. – oznacza brak zadania domowego; (1x w semestrze);

3)   bs. – oznacz brak stroju na lekcji w-f; (2 lub 3 x w semestrze);

4)   k – oznacza nieobecność ucznia na sprawdzianie lub innej klasowej pracy pisemnej 
z powodu przebywania na kursie dokształcającym.

 1.  
 2.  
 3.  
 4. W semestrze nauczyciel zobowiązany jest do wystawieniach co najmniej 3 ocen w semestrze.
 5. Uczeń jest oceniany za odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, referaty, aktywność na lekcji.
 6. W semestrze nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego sprawdzianu z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne oraz co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo w ramowym planie nauczania wynosi więcej niż jeden.
 7. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, w wyjątkowej sytuacji dwa.
 8. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 9. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom; kartkówki – w zasadzie na następnej lekcji.
 10. Uczeń, który z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie był na sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne, powinien pisać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Zapis ten dotyczy również nieobecności spowodowanych udziałem ucznia w kursach dokształcających.
 11. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje zero. Za odmowę pisania uznaje się także nieobecność nieusprawiedliwioną na sprawdzianie oraz wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
 12. Zero uczeń może otrzymać również za brak jakiejkolwiek odpowiedzi na sprawdzianie lub za odpowiedzi nie związane z tematem oraz za brak pracy na lekcji.
 13. W przypadku nieobecności na wszystkich sprawdzianach pisemnych z danego przedmiotu w semestrze uczeń ma obowiązek pisania sprawdzianu wiadomości z całego semestru.
 14. Nauczyciel przechowuje sprawdziany i prace pisemne w szkole do końca danego roku szkolnego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
 15. W szkolnych badaniach wyników nauczania przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:

1)   stopień celujący - 100% - 90% punktów;

2)   stopień bardzo dobry - 89% - 79% punktów;

3)   stopień dobry - 78% - 65% punktów;

4)   stopień dostateczny - 64% - 50 % punktów;

5)   stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów;

6)   stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów.

W badaniach uwzględnia się poziom podstawowy wiedzy (90%) i ponadpodstawowy (10%).

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17. W szkolnych sprawdzianach pisemnych z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne, przyjmuje się punktowy system oceniania, w którym przypisuje się poszczególnym

ocenom wartości liczbowe, przyjmując następujące kryteria:

1)   stopień celujący - 100% - 96% punktów;

2)   stopień bardzo dobry - 95% - 79% punktów;

3)   stopień dobry - 78% - 66% punktów;

4)   stopień dostateczny - 65% - 50 % punktów;

5)   stopień dopuszczający - 49% - 30% punktów;

6)   stopień niedostateczny - 29% - 0% punktów.

 1. Na koniec semestru (roku) nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.
 2. Ocenę semestralną wylicza się jako średnią ważoną według następujących zasad:

1)   Ocena ze sprawdzianów (w tym zero) x 0,6 [jeżeli wynik ze sprawdzianu został poprawiony liczymy poprawioną ocenę];

2)   Oceny pozostałe x 0,4,

 według następującego wzoru z zastrzeżeniem pkt.19:

suma ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + suma ocen pozostałych x 0,4

Ilość ocen ze sprawdzianów + ocena za I semestr x 0,6 + ilość ocen pozostałych x 0,4

przyjmując następujące kryteria:

a)   stopień celujący – 6,00 – 5,01,

b)   stopień bardzo dobry – 5,0 – 4,51,

c)   stopień dobry – 4,50 – 3,51,

d)   stopień dostateczny – 3,50 – 2,51,

e)   stopień dopuszczający - 2,50 – 1,76,

f)    stopień niedostateczny – do 1,75.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18. Ocenę roczną wylicza się jako średnią ważoną według zasad zawartych w pkt 1 z uwzględnieniem oceny śródrocznej x 0,6.
 19. Ocena z wychowana fizycznego nie jest obliczana jako średnia ważona. Przy wystawieniu oceny semestralnej/końcowej bierze się pod uwagę:

1)   postawę szkolną ucznia;

2)   wiedzę i umiejętności;

3)   poziom sprawności;

4)   aktywności na lekcji - % aktywnego uczestnictwa na lekcjach w skali semestru i całego roku szkolnego;

5)   zaangażowanie w samousprawnienie;

6)   aktywność na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowym;

7)   zaangażowanie w życie sportowe szkoły – udział w zawodach, reprezentowanie klasy, szkoły.

Na ocenę semestralną/końcową składają się oceny cząstkowe z umiejętności, motoryczności oraz dodatkowo za przygotowanie do lekcji (strój sportowy), pracowitość i dodatkową aktywność. Z zakresu umiejętności przeprowadzane są zadania kontrolno-oceniające z danej dyscypliny sportu. Uczeń otrzymuje ocenę za technikę – dokładność, estetykę, płynność wykonania ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi. Z zakresu motoryczności przeprowadzane są próby i testy sprawnościowe pozwalające na określenie poziomu motoryki ucznia tj. siła, skoczność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Testy klasyfikują poziom cech motorycznych w oparciu o wynik, wiek i płeć ucznia.

 1. Ocenę z pierwszego semestru wpisuje się na czerwono do ocen z drugiego semestru pod warunkiem, że jest ona wyższa niż stopień niedostateczny. Uczeń ma obowiązek poprawić semestralną ocenę niedostateczną, jeżeli braki w nauce uniemożliwiają właściwe przygotowanie się ucznia do egzaminów zewnętrznych lub uzyskanie pozytywnych wyników w nauce w kolejnym semestrze (zapis odnosi się to także do egzaminów klasyfikacyjnych spowodowanych przekroczeniem 50% nieobecności w semestrze). W pozostałych przypadkach uczeń ma prawo poprawić semestralną ocenę niedostateczną pod warunkiem, że nie jest ona wynikiem egzaminu klasyfikacyjnego spowodowanego przekroczenie 50% nieobecności w semestrze. Warunki zaliczenia braków w wiedzy określają przedmiotowe systemy oceniania, które zawierają również szczegółowe informacje na temat uzyskiwania cząstkowych ocen z danego przedmiotu.

 

§ 33d.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN

 

 1. Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.
 2. Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości 
  i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania.
 3. Stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia.
 4. Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji).
 5. Stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacyjnej) i utrudnia kształcenie w przedmiotach pokrewnych.
 6. 6.   Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedzin edukacyjnych) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

 

§ 33e.

KLASYFIKOWANIE

 

 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie raz i rocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I semestru, który kończy się w styczniu.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających 50% czasu przeznaczonego na dane zajęcia w planie nauczania.
 3. Uczeń, który usprawiedliwi nieobecności, ma prawo do składania na prośbę własną bądź rodziców semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.
 5. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego za I semestr egzamin należy przeprowadzić nie później niż w ostatnim tygodniu lutego, za II semestr w ostatnim tygodniu nauki w czerwcu, w szczególnych wypadkach do 31 sierpnia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą,
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w składzie:

1)   dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W czasie egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Dla ucznia szkoły nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

§ 33f.

EGZAMINY POPRAWKOWE

 

 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych, wychowania fizycznego, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których program przewiduje prowadzenie ćwiczeń, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

3)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

4)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

 

§ 33g.

OCENY ZACHOWANIA

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następujących skali:

1)   wzorowe (wz.);

2)   bardzo dobre (bdb.);

3)   dobre (db.);

4)   poprawne (popr.);

5)   nieodpowiednie (ndp.);

6)   naganne (ng.).

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

według następującej punktacji:

a)   niezadawalająca - 0 pkt,

b)   zadawalająca - 1 pkt,

c)   wyróżniająca - 2 pkt.

 1. Zachowanie ocenia się na podstawie następującej skali punktowej:

1)   Wzorowe: 14 –13 pkt;

2)   bardzo dobre: 12 – 11 pkt;

3)   dobre: 10 - 8 pkt;

4)   poprawne: 7 – 6 pkt;

5)   nieodpowiednie: 5 - 2 pkt;

6)   naganne: 2- 0 pkt.

 1. Oceny z zachowania ustala się według następujących kryteriów:         
  1) wzorowe: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Wysoka kultura osobista, właściwy stosunek do uczniów oraz nauczycieli. Widoczna aktywność w zespole klasowym i szkolny. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w ramach olimpiad, zawodów, konkursów, uroczystości środowiskowych. Dobra frekwencja, brak nieusprawiedliwionych godzin absencji;

2) bardzo dobre: bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce. Właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;

3) dobre: właściwy stosunek do obowiązku edukacyjnego, kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą. Nienaruszanie zasad statutu i regulaminu szkoły. Włączenie się do działań na rzecz klasy i szkoły. Dobra frekwencja. Dopuszcza się 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;

4) poprawne: wypełnianie podstawowych obowiązków edukacyjnych. Zachowanie nie kolidujące w sposób jaskrawy ze statutem i regulaminem szkoły. Kultura osobista odpowiadająca standardowo przyjętym zasadom. Nienaruszanie obowiązującego prawa. Dopuszcza się 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;

5) nieodpowiednie: sporadyczne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Nieodpowiednia postawa wobec uczniów i nauczycieli. Naruszanie podstawowych zasad kultury osobistej. Przekroczenie limitu 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych;

6) naganne: permanentne naruszanie obowiązków szkolnych, regulaminu i statutu szkoły. Agresywna postawa wobec uczniów i nauczycieli. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad kultury osobistej. Naruszanie obowiązującego prawa. Przekroczenie limitu 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

 1. Ocena z zachowania musi być udokumentowana w dzienniku na przeznaczonej do tego stronie.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoła - jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)   nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   pedagog,

e)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)    przedstawiciel rady rodziców.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Z pracy komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Rozdział 6b

ZASADY OCENIANIA SŁUCHACZY W ZESPOLE SZKÓŁ

 

§ 33h.

PRZEPISY OGÓLNE

 

1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

3. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

5. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

6. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

7. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują słuchacza o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć słuchacza, ustalając formy.

8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych podaje słuchaczom:

1) do końca września każdego roku plan prac kontrolnych na pierwszy semestr;

2) do końca lutego plan prac kontrolnych na semestr drugi;

3) zasady poprawiania prac i sposób poprawiania ocen negatywnych;

4) ewentualne zmiany w planie prac kontrolnych nauczyciel konsultuje ze słuchaczami.

 

§ 33i.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN

 

W szkole przyjmuje się następujące ogólne kryteria poszczególnych stopni szkolnych, obowiązujące podczas klasyfikacji semestralnej:

1) Stopień celujący (6) otrzymuje słuchacz, który zna całość materiału programowego, swobodnie operuje zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań programowych i nietypowych, wykraczających poza program, w odpowiedziach wykracza poza zrealizowane treści programowe lub wykazuje szczególnie twórczy sposób myślenia, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania typowe i problemowe;

3) Stopień dobry (4) otrzymuje słuchacz, który opanował większość wiadomości i umiejętności programowych, rozumie oraz poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje słuchacz, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozumie podstawowe zagadnienia oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, popełniając niewielkie błędy;

5) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje słuchacz, który zna podstawowe treści i umiejętności programowe, potrafi odtworzyć lub samodzielnie rozwiązać proste zadania, popełniane przez niego błędy nie są rażące;

6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje słuchacz, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych realizowanym programem nauczania danej klasy, nie rozumie zasadniczych zagadnień, nie potrafi rozwiązywać prostych, typowych zadań. Jest to ocena negatywna

 

§ 33j.

KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 

1. Wszyscy nauczyciele opierają się na jednakowych zasadach dotyczących pisemnej kontroli wiedzy i umiejętności słuchaczy, a mianowicie:

1) stopień celujący     - 100 % - 90 % punktów;

2) stopień bardzo dobry - 89 % - 79 % punktów;

3) stopień dobry                      - 78 % - 65 % punktów;

4) stopień dostateczny - 64 % - 50 % punktów;

5) stopień dopuszczający - 49 % - 31 % punktów;

6) stopień niedostateczny - 30 % - 0 % punktów.

2. Oceny z prac kontrolnych i oceny klasyfikacyjne wyrażone są w stopniach wg. następującej skali:

1) stopień celujący     - 6 / cel. /;

2) stopień bardzo dobry          - 5 / bdb. /;

3) stopień dobry                     - 4 / db. /;

4) stopień dostateczny           - 3 / dst. /;

5) stopień dopuszczający - 2 / dop./;

6) stopień niedostateczny - 1 / ndst./.

 

 

 

 

§ 33k.

POPRAWA OCENY NIEDOSTATECZNEJ

 

1. W przypadku, gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie stacjonarnej otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

3. W przypadku, gdy słuchacz szkoły kształcącej w formie zaocznej otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje drugą pracę kontrolną.

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

5. Ocenę niedostateczną z danego przedmiotu słuchacz może poprawić tylko jeden raz.

6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odda pracy kontrolnej ma prawo ubiegać się o dodatkowy termin.

 

§ 33l.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW

 

1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

2. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

5. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.

6. Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

8. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu

9. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.

10. Słuchacz szkoły prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach,
a z wymaganych prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z systemem oceniania.

11. Słuchacz szkoły może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli uzyskał oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym.

12. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

13. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

14 Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

 

§ 33m.

 

1. Przebieg egzaminów:

1) egzaminy semestralne lub końcowe pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele określonych przedmiotów, uczący w danym oddziale, klasie;

2) w uzasadnionym przypadku (dłuższa nieobecność nauczyciela) dyrektor szkoły może

wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu;

3) tematy egzaminu semestralnego lub końcowego pisemnego i ustnego z materiału nauczania

obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu;

4) egzaminy semestralne powinny odbywać się w terminach ustalonych według następujących zasad:

a) termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości słuchacza przez dyrektora szkoły na co najmniej dwa tygodnie przez egzaminem,

b) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne,

c) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z jednego przedmiotu, za zgodą zainteresowanego i dyrektora dopuszcza się zdawanie jednego dnia więcej niż jednego egzaminu,

d) egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania,

e) zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona,

f) liczba kartek egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających,

g) treść pytań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym ustnym powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze,

h) egzaminator wpisuje ocenę egzaminacyjną do indeksu słuchacza i dziennika lekcyjnego,

i) kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły.

 

§ 33n.

EWALUACJA WO

 

1. W celu doskonalenia dokonuje się oceny funkcjonowania WO po zakończeniu każdego roku szkolnego.

2. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiada dyrektor szkoły.

3. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

4. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia.

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

7. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

 

Rozdział 7

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

§ 34.   

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zwane „Schroniskiem" jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
 2. Siedzibą Schroniska jest budynek położny w Pokrzywnej Nr 72a.
 3. Budynek Schroniska oznaczone są trójkątną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na jasnozielonym tle).  


Rozdział 8

CELE I ZADANIA SCHRONISKA

§ 35.

 

 1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku. Prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo - turystycznej. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającej w schronisku. Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, które mają na celu:

1)   rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o regionie;

2)   kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu poza miejscem zamieszkania;

3)   kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodowości;

4)   przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu.

2. Organizowanie:

1)   imprez umożliwiających poznawanie regionu;

2)   imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży;

3)   alternatywnych działań wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

3. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych w formie stałej, okresowej i okazjonalnej, wynikających z potrzeb turystów.

 

Rozdział 9

KOMPETENCJE KIEROWNIKA SCHRONISKA

§ 36.


1. Do kompetencji kierownika należy:

1)   kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)   organizowanie bieżącej działalności recepcyjno-noclegowej, wychowawczo-opiekuńczej i informacyjno-krajoznawczej;

3)   ustalanie systemu rezerwacji miejsc noclegowych;

4)   ustalanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy i egzekwowanie ich wykonania;

5)   przygotowanie projektu budżetu;

6)   dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach przydzielonego dla Schroniska budżetu., ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)   wnioskowanie o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom;

8)   nadzorowanie pracy administracyjno - gospodarczej placówki;

9)   zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Schronisku;

10)   ścisłe egzekwowanie przestrzegania przez turystów regulaminu Schroniska;

11)   zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w Schronisku;

12)   udzielanie informacji turystycznej dotyczącej najbliższej okolicy i regionu;

12a) popularyzowanie form turystyczno-krajoznawczych, prowadzenie poradnictwa w tym

zakresie oraz współudział w organizacji imprez krajoznawczo-turystycznych;

13)   ustalanie wysokości odszkodowań za uszkodzenie i zniszczenie przez turystów sprzętu i urządzeń Schroniska;

14)   prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;

15)   prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z działalności Schroniska;

16)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

17)   przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych wnoszonych do Schroniska przez osoby korzystające ze Schroniska.

2. Kierownik Schroniska jest odpowiedzialny za bieżące i zgodne z przepisami prawa prowadzenie (na ustalonych drukach) dokumentacji Schroniska.

 

Rozdział 10

ZADANIA PRACOWNIKOW

§ 37.

 

 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych i obsługi.
 2. Zadania pedagogiczne w Schronisku realizuje kierownik Schroniska.
 3. Pracownikami obsługi są pracownicy recepcji oraz pracownicy obsługowo - gospodarczy.
 4. Do zadania recepcjonisty należy:            
  1) prowadzenie dokumentacji Schroniska zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) prowadzenie kwitariusza przychodów w razie konieczności oraz wpłacanie środków finansowych w księgowości Szkoły;            
3) przedkładanie w księgowości Szkoły informacji o obciążeniu turystów indywidualnych i grup rachunkami gotówkowymi i przelewowymi po ich zameldowaniu; 
4) prowadzenie magazynu pościeli w tym bieżące zabezpieczenie czystej pościeli;        
5) przygotowanie danych do statystyki GUS;          
6) przyjmowanie grup i turystów indywidualnych, przydzielanie miejsc noclegowych;  
7) udzielanie turystom niezbędnych informacji;     
8) rejestracja osób korzystających ze Schroniska; 
9) nadzorowani bezpieczeństwa gości i obiektu;     
10) prawna i materialna odpowiedzialność za powierzone mienie Schroniska;    
11) dbałość o ład i czystość na terenie obiektu i wokół obiektu;    
12) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O wszelkich zauważonych zakłóceniach w pracy schroniska i niewłaściwych zachowaniach gości informuje natychmiast kierownika schroniska. O usterkach technicznych informuje bezzwłocznie pracownika zajmującego się stanem technicznym obiektu.            

 1. Do zadania sprzątaczki należy:    
  1) dbałość o ład i czystość na terenie obiektu;        
  2) sprzątanie pomieszczeń Schroniska (w tym mycie okien);         
  3) sprzątanie terenu wokół obiektu; 
  4) dozorowanie pomieszczeń i majątku znajdującego się w Schronisku;   
  5) sprawowanie dyżuru w Schronisku w razie konieczności;         
  6) prowadzenie magazynu środków czystości;        
  7) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska.  
 2. Do zadań konserwatora należy:   
  1) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Schroniska oraz na terenach wokół obiektów; 
  2) dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sprzętu Schroniska;      
  3) prowadzenie podręcznych magazynów;   
  4) naprawa urządzeń i wyposażenia Schroniska;     
  5) malowanie pomieszczeń Schroniska w razie konieczności;       
  6) dokonywanie drobnych zakupów i rozliczanie się z rachunków i pobranych zaliczek w księgowości szkoły;           
  7) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Schroniska. O sprzecznych ze statutem zachowaniach gości informuje kierownika Schroniska.  
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla poszczególnych pracowników określa dyrektor Szkoły.

 

Rozdział 11

ORGANIZACJA SCHRONISKA

§ 38.

 

 1. Schronisko jest placówką stałą czynną cały rok.
 2. Schronisko posiada 49 stałych miejsc noclegowych.
 3. Przyjmowanie osób w Schronisku odbywa się od godz. 10.00- do 21.00.
 4. Doba w Schronisku trwa od godz. 17 00 i kończy się o godz. 10 00 dnia następnego.
 5. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim, wychowawcom i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, turystom zagranicznym posiadającym legitymacje ze znaczkiem „IYHF" i innym osobom.      

§ 39.

 

System rezerwacji miejsc noclegowych:

1) grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W rezerwacji podaje się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia;

2) zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci;

3) turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci.

§ 40.

 

Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami w przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do Schroniska.

 

§ 41.

 

 1. Schronisko posiada wewnętrzny regulamin ustalony przez kierownika.
 2. Schronisko odpowiada jedynie za przedmioty i środki pieniężne złożone w depozycie kierownikowi Schroniska. Szczegółową procedurę złożenia wartościowych przedmiotów bądź środków pieniężnych określa regulamin Schroniska.
 3. Warunkiem korzystania z pobytu i noclegu w Schronisku jest bezwzględne przestrzeganie obowiązującego regulaminu.
 4. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się kierownik Schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację, zakład pracy).

 

§ 42.

 

W miejscu ogólnie dostępnym dla osób korzystających ze Schroniska umieszczone są: 
1) statut Schroniska;  
2) regulamin Schroniska;      
3) cennik opłat za usługi świadczone przez Schronisko;    
4) wykaz ważniejszych telefonów (pogotowie ratunkowe, policja straż pożarna, itp.);

5) ekspozycja i materiały informacyjne o regionie;

6) książka życzeń i zażaleń

 

Rozdział 12

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY KORZYSTAJĄCĄCYCH ZE SCHRONISKA

§ 43.

 

Dzieci i młodzież mają prawo:         
1) zapoznać się ze statutem i regulaminem Schroniska;     
2) korzystać z urządzeń i wyposażenia Schroniska zgodnie z ich przeznaczeniem;         
3) dokonywać rezerwacji miejsc noclegowych na zasadach obowiązujących w schronisku; 
4) uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku; 
5) dokonywać wpisu do książki życzeń i zażaleń oraz do księgi pamiątkowej Schroniska; 
6) uzyskać stosowną informację o regionie i trasach turystycznych;         
7) korzystać ze Schroniska przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownika Schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt;

8) korzystać z pomieszczeń kuchennych, sanitarnych oraz świetlicy i „biblioteki turystycznej" po uprzednim wpisaniu się na listę korzystających.

 

 

 

§ 44.

 

 1. Do obowiązków dzieci i młodzieży należy:        
  l) ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu Schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora Schroniska;           
  2) dokonywania w recepcji Schroniska obowiązku meldunkowego (w przypadku korzystania z noclegów);      
  3) wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku;   
  4) dbałość o udostępnione urządzenia i wyposażenie Schroniska; 
  5) przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Schroniska.  
 2. W przypadku naruszenia praw dziecka obowiązuje następujący tryb składania skarg: 
  1) w razie naruszenia praw dziecka przez pracowników Schroniska, osoba, której prawa naruszono lub jej prawny opiekun składa skargę kierownikowi Schroniska ustnie do protokołu lub na piśmie;       
  2) w razie naruszenia praw dziecka przez kierownika skargę należy złożyć na piśmie do dyrektora Szkoły;      
  3) w razie naruszenia praw dziecka przez dyrektora Szkoły skargę należy złożyć na piśmie do Rady Powiatu w Nysie;    
  4) terminy załatwienia skarg regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Rozdział 13

FINANSOWANIE SCHRONISKA
§ 45.

 

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek dyrektora.
 3.  Dyrektor może występować do organu prowadzącego o zmianę cen noclegów w związku z podwyższeniem świadczonych usług.
 4. Ceny dotyczące innych usług może ustalać kierownik Schroniska w porozumieniu z dyrektorem i organem prowadzącym Schronisko.
 5. Niezależnie od opłaty za nocleg, osoba korzystająca z bielizny pościelowej Schroniska pokrywa jednorazowy koszt jej prania w wysokości ustalonej przez dyrektora Schroniska wg faktycznych kosztów jej prania.
 6. Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia (dla osób nie korzystających z noclegu bez prawa wstępu do pomieszczeń noclegowych) obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w Schronisku ustalonym przez organ prowadzący schronisko.
 7. Wpływy z opłat za usługi świadczone przez schronisko zalicza się jako dochody organu prowadzącego, z których pokrywa się wydatki na bieżące utrzymanie Schroniska.
 8. Plan wydatków Schroniska na cały rok uchwala Rada Powiatu w Nysie.
 9. Dyrektor Szkoły i kierownik Schroniska są zobowiązani do wydatków zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący planem wydatków, ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa Obowiązującymi w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Rozdział 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46.


Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły z rodzicami, programie wychowawczo-profilaktycznym.  

§ 47.

 

 1. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół posiada pieczęć urzędową i używa jej zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nie zawierają nazwy Zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

 

§ 48.

 

Zespół Szkół posiada sztandar Zespołu.      

§ 49.

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 50.

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: wszystkich pracowników oraz uczniów i ich rodziców.

2. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i wprowadzenia w nim zmian jest Rada pedagogiczna.

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

4. Projekt zmian w statucie oraz zmiany statutu przygotowuje wyłoniony zespół Rady pedagogicznej.

5. Rada pedagogiczna na zebraniu w formie uchwały przyjmuje lub odrzuca projekt zmian w statucie lub projekt statutu.

6. Dyrektor szkoły publikuje w formie obwieszczenia jednolity tekst statutu po każdej jego nowelizacji.

7. Dyrektor szkoły zapewnia zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej.