• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06
Ogłoszenie
Na naszą stronę został dodany certyfikat SSL. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd prosimy o zgłasznie go wysyłając wiadomość na adres e-mail administratora: [email protected] Dziękujemy.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie w wersji pdf

Treść oświadczenia:

Zespół Szkół  w  Głuchołazach

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem:

  1. informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły
  2. informację o przetwarzaniu danych osobowych ucznia szkoły

dotyczących przetwarzania danych …...………………………..…………………………………………..…………………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata/ucznia

przez Zespół Szkół w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia ………………             …………………………………………….            …………………...…………………

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                       typ opieki (matka/ojciec/opiekun)

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) ………………………………………………………………………………………………….………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata

zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły, w celu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Głuchołazy , dnia …………………                  ……………………………………………………….

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                              

 

Dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia

(proszę zaznaczyć przetwarzanie, na które zostaje wyrażona zgoda)

⃝  1.        Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zajęć dodatkowych i kursów,
w szczególności dla tworzenia list uczestników i dokumentowania przebiegu oraz wyników zajęć.

 

⃝  2.        Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, wydarzeniach artystycznych itp., w szczególności dla tworzenia list uczestników i publikowania wyników.

 

⃝  3.        Przetwarzanie danych osobowych, w tym poprzez ujawnianie wizerunku i wypowiedzi,
na potrzeby prowadzenia dokumentacji działalności i życia szkoły, w szczególności poprzez prowadzenie kroniki szkolnej, gazetek szkolnych i klasowego tableau.

 

⃝  4.        Przetwarzanie danych osobowych ucznia poprzez ujawnianie wizerunku, danych identyfikujących oraz wypowiedzi na stronach internetowych szkoły w celu prezentowania osiągnięć uczniów oraz w celu promowania szkoły.

 

⃝  5.        Przetwarzanie danych osobowych poprzez ujawnianie danych identyfikujących i innych informacji w celu przedstawienia nagród i osiągnięć ucznia na forum szkoły i środowiska.

 

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie, w sposób opisany
w wyżej zaznaczonych punktach, danych osobowych

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata

Głuchołazy, dnia ……………………………       ……………………………………………………….

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                              

W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę w całości lub części (ograniczyć jej zakres), a także udzielić nowej zgody. Zgoda udzielona podczas rekrutacji traci ważność w przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

  • Powered by Joomla!速
    Joomla template by ByJoomla.com.