• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06
Ogłoszenie
Na naszą stronę został dodany certyfikat SSL. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd prosimy o zgłasznie go wysyłając wiadomość na adres e-mail administratora: [email protected] Dziękujemy.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie w wersji pdf

Treść oświadczenia:

Zespół Szkół  w  Głuchołazach

Niniejszym oświadczam, że otrzymałem:

 1. informację o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły
 2. informację o przetwarzaniu danych osobowych ucznia szkoły

dotyczących przetwarzania danych …...………………………..…………………………………………..…………………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata/ucznia

przez Zespół Szkół w Głuchołazach

Głuchołazy, dnia ………………             …………………………………………….            …………………...…………………

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                       typ opieki (matka/ojciec/opiekun)

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) ………………………………………………………………………………………………….………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata

zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły, w celu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Głuchołazy , dnia …………………                  ……………………………………………………….

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                              

 

Dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia

(proszę zaznaczyć przetwarzanie, na które zostaje wyrażona zgoda)

⃝  1.        Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zajęć dodatkowych i kursów,
w szczególności dla tworzenia list uczestników i dokumentowania przebiegu oraz wyników zajęć.

 

⃝  2.        Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w konkursach tematycznych, zawodach sportowych, wydarzeniach artystycznych itp., w szczególności dla tworzenia list uczestników i publikowania wyników.

 

⃝  3.        Przetwarzanie danych osobowych, w tym poprzez ujawnianie wizerunku i wypowiedzi,
na potrzeby prowadzenia dokumentacji działalności i życia szkoły, w szczególności poprzez prowadzenie kroniki szkolnej, gazetek szkolnych i klasowego tableau.

 

⃝  4.        Przetwarzanie danych osobowych ucznia poprzez ujawnianie wizerunku, danych identyfikujących oraz wypowiedzi na stronach internetowych szkoły w celu prezentowania osiągnięć uczniów oraz w celu promowania szkoły.

 

⃝  5.        Przetwarzanie danych osobowych poprzez ujawnianie danych identyfikujących i innych informacji w celu przedstawienia nagród i osiągnięć ucznia na forum szkoły i środowiska.

 

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie, w sposób opisany
w wyżej zaznaczonych punktach, danych osobowych

………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

imię (imiona) i nazwisko kandydata

Głuchołazy, dnia ……………………………       ……………………………………………………….

czytelny podpis (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)                                              

W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę w całości lub części (ograniczyć jej zakres), a także udzielić nowej zgody. Zgoda udzielona podczas rekrutacji traci ważność w przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły ponadpodstawowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły ponadpodstawowej

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół w Głuchołazach z siedzibą w Głuchołazach przy ulicy Kolonia Kaszubska 2.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul. Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy;

b)       przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zsglucholaz.pl w zakładce ‘kontakt’;

c)       pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

d)       telefonicznie pod numerem 77 4 391 462 .

Inspektor ochrony danych.

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach inspektorem ochrony danych pod adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1], w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR 2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.

 1. Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
 2. 1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
 3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

 00-193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.

 

 

 [1] • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół w Głuchołazach z siedzibą w Głuchołazach przy ulicy Kolonia Kaszubska 2.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul. Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy;

b)       przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zsglucholazy.pl w zakładce ‘kontakt’;

c)       pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d)       telefonicznie pod numerem 77 4 391 462 .

Inspektor ochrony danych.

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach inspektorem ochrony danych pod adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1], w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR 2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.

 1. Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
 2. 1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
 3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.

 

 [1] • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół w Głuchołazach z siedzibą w Głuchołazach przy ulicy Kolonia Kaszubska 2.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul. Kolonia Kaszubska 2, 48-340 Głuchołazy;

b)       przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zsglucholazy.pl w zakładce ‘kontakt’;

c)       pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

d)       telefonicznie pod numerem 77 4 391 462 .

Inspektor ochrony danych.

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach inspektorem ochrony danych pod adresem email :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1], w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR 2019, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

Okres przechowywania danych.

 1. Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
 2. 1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
 3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchołazach postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 Prawa Oświatowego. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.

 [1] • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest

Zespół Szkół w Głuchołazach

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Piotr Gach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest

udostępnienie  strony internetowej

Podstawą przetwarzania jest

prawnie uzasadniony obowiązek wywiązania się z art.6 ust.1 lit c RODO

Odbiorcami danych osobowych są

organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,

Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

Ma Pan/ Pani prawo do

dostępu do treści danych osobowych

sprostowania

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych w celu udostępnienia strony internetowej jest dobrowolne.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko
w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą tylko w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.
Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.