Procedury bezpieczeństwa na konsultacjach

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W Głuchołazach

 w RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA UCZNIÓW

OD DNIA 01.06.2020

 

Informacje ogólne:

 1. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Głuchołazach. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się lekcje on-line.
 2. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 3. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 5. Dostarcza do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania poniżej) . Scan lub zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, harmonogram konsultacji termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez e-dziennik, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 1. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica, w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.
 2. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, wtedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 3. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 4. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 5. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce

– nauczyciel wychowania fizycznego:

 • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi , aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
 • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
 • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
 • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
 • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami
   
 1. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe: mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet , poręczy krzeseł  i blatów stołów, klawiatur komputerów .

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu pielęgniarki . Z dzieckiem zostaje /dyrektor/pedagog/nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice .
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.