Szkoła z pomysłem

3.png
Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy
4.jpg
5.png
6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Featured

ZS Rap

Featured

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

- sesja czerwcowa 2020 w Zespole Szkól w Głuchołazach, opracowane na podstawie wytycznych MEN i CKE, w związku

 • z pandemią COVID 19
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb, itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły. Zgłoszenie powinno być poparte zaświadczeniem lekarskim.
 • Zdający powinni unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, przy stanowisku ze słownikiem będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.
 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały
  ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
  od innych osób.
 • Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować dyrektora szkoły oraz dostarczyć  zaświadczenie, potwierdzające taką chorobę lub schorzenie. Jeżeli zdający nie poinformuje dyrektora szkoły i nie dostarczy zaświadczenia ww. objawy potraktowane będą jako niepokojące i zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli objawy pojawią się w trakcie egzaminu, zdający zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i poddany procedurom zgodnym z wytycznymi GIS i OKE.
 • Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy zachować odległość ok. 2 m.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy na czas egzaminu. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie..
 • Zdając, przebywający na kwarantannie w okresie maturalnym powinien poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły. Osoby te nie mogą przystąpić do egzaminów. Po zakończeniu kwarantanny mogą przystąpić do matury w terminie dodatkowym.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie - aktualizacja wytycznych zostanie niezwłocznie przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na stronie szkoły.

 

 

Featured

UWAGA UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do szkoły oceny z zajęć praktycznych za drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020. Druk oceny można wydrukować ze strony szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły od jutra tj. 2 czerwca w godzinach 7.00-14.30. Oceny należy dostarczyć do 18 czerwca.

 

Featured

Uwaga maturzyści

Prosimy zapoznać się z materiałami dotyczącymi organizacji tegorocznego egzaminu maturalnego.

Featured

Terminy konsultacji

Konsultacje dla uczniów od 01.06.2020r.

 1. Terminy zostały ustalone na podstawie zebranego w ankietach zapotrzebowania na konsultacje.
 2. Każdy uczeń w dniu poprzedzającym konsultacje musi do godziny 15.00 powiadomić nauczyciela i określić z jakim celu przychodzi. Jeśli nie zgłosicie chęci przyjścia na konsultacje nauczyciela może w szkole nie być!
 3. Jeśli jakiegoś przedmiotu nie ma na wykazie, proszę umawiać się bezpośrednio z nauczycielem.
 4. Uczniowie przychodzący do szkoły muszą mieć ze sobą stosowne dokumenty podpisane przez rodziców (Załączniki znajdują się na dole strony pod linkiem)
 5. Podczas konsultacji należy bezwzględnie stosować się do procedur bezpieczeństwa (link do procedur)

Elżbieta Beska

poniedziałek

10.35-11.20

1TI

poniedziałek

12.30-13.15

2TIH

 

Bogusław Grubiak

wtorek

8.50-9.35

1BS

wtorek

9.45-10.30

3ZW

środa

8.50-9.35

1ZW

środa

10.35-11.20

1TIH

środa

12.30-13.15

1TI

 

Jacek Marcinkowski

poniedziałek

8.50-9.35

1TIH (grupa informatyczna)

wtorek

8.50-9.35

2TIH (grupa hotelarska)

wtorek

9.45-10.30

2TIH (grupa informatyczna)

czwartek

9.45-10.30

1TI (grupa 2)

czwartek

10.35-11.20

3TIH

czwartek

11.30-12.15

1TIH (grupa hotelarska)

piątek

11.30-12.15

1TI (grupa 1)

 

Agnieszka Sadlej

piątek

10.35-11.20

1TI

piątek

11.30-12.15

2TIH

 

Małgorzata Satora

poniedziałek

11.30-12.15

2TIH

 

Agnieszka Szczepanik

wtorek

9.45-11.20

2TIH (hotelarskie)

wtorek

13.20-14.05

2TIH (przedsiębiorczość)

 

Aleksandra Brych

wtorek

11.30-12.15

2TIH/3ZW

 

Joanna Barczewska

poniedziałek

12.00-12.45

1TI

wtorek

14.10-14.55

2TIH

 

Małgorzata Nastasowska

wtorek

10.35-11.20

1TI

wtorek

11.30-12.15

3ZW

 

Marta  Śnieżek

środa

8.50-10.30

2TIH

 

Małgorzata Wodała

środa

10.00-11.30

1TI/1TIH/1ZW

 

Monika Kubowicz

Poniedziałek

13.20-14.05

2TIH gr. hotelarska

 

Marek Gąsiorowska

Poniedziałek

8.50-9.35

2TIH

Poniedziałek

9.45-10.30

3TIH