Sukces Michała

Ogromne gratulacje dla Michała Opiełki, który zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym: „Nie bój się dużych liczb”!
Nie bój się dużych liczb to prezentacja zadania maturalnego z 2013 r. Na podstawie zawartych w niej informacji należało udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.

A odpowiedź nie była łatwa – oto ona: sześćset siedemnaście duodecyliardów dwadzieścia trzy duodecyliony sto czterdzieści cztery undecyliardy czterysta szesnaście undecylionów siedemset trzydzieści trzy decyliardy sześćset trzydzieści trzy decyliony pięćset trzydzieści pięć nonyliardów siedemset sześćdziesiąt trzy nonyliony trzydzieści oktyliardów dziewięćdziesiąt trzy oktyliony siedemset dwadzieścia jeden septyliardów dwieście siedemdziesiąt cztery septyliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden sekstyliardów siedemset czterdzieści sześć sekstylionów osiemset trzydzieści siedem kwintyliardów sześćset sześćdziesiąt osiem kwintylionów dziewięćset jeden kwadryliardów osiemset dwadzieścia trzy kwadryliony sto dwadzieścia cztery tryliardy dwanaście trylionów czterysta dwanaście biliardów sześćset osiemdziesiąt dwa biliony trzysta dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery.

Aleksandra Brych.