WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Informujemy, że zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową a nie ma ukończonych 15 lat, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: art. 191 § 2 Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162).