Wewnętrzne procedury organizacji pracy szkoły w czasie epidemii

Wewnętrzne procedury organizacji pracy szkoły w czasie epidemii na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS. Zespołu Szkół w Głuchołazach. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 2. Przy wejściu do budynku szkoły należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk. Punkty dezynfekcji znajdują się przy wejściu oraz na korytarzach szkolnych w miejscach wyznaczonych i oznakowanych.  

3. W szkole i na terenie szkoły należy przestrzegać dystansu społecznego – 1,5 m. miedzy uczniami , nauczycielami i pracownikami szkoły. 

 4. Nauczyciele i pracownicy szkoły zostali wyposażeni środki dezynfekcji do każdej sali oraz w miarę potrzeb w maseczki jednorazowe i rękawice jednorazowe. 

 5. Uczniowie nie maja obowiązku zakrywania ust i nosa na lekcjach. 

 6. Obowiązek zakrywania ust i nosa jest w czasie przerw lekcyjnych oraz uroczystości szkolnych odbywających się w pomieszczeniach szkolnych .  

7. Ograniczenia w zakresie przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, dla osób nie będących uczniami i pracownikami szkoły obowiązują wytyczne w zakresie stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wchodzą na teren szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz obowiązek w miejscu wyznaczonym wpisania się na listę wchodzących do szkoły. 

 8. Przy wejściu do szkoły przy punktach dezynfekcji rąk znajdują się pojemniki przeznaczone do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawiczek. 

 9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy w pomieszczeniu wyznaczonym jako punkt izolacyjny oraz w gabinecie pielęgniarskim.  

10. Punktem izolacyjnym będzie gabinet pielęgniarki-parter.  

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy poinformować dyrektora szkoły i odizolować ucznia od klasy, przeprowadzając go do punktu izolacyjnego oraz zachować dystans społeczny a następnie i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W punkcie izolacyjnym należy dokonać pomiaru temperatury. 

 12. Funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły, szczególnie w czasie przerw między lekcjami rekomendowane jest z zachowaniem dystansu społecznego oraz ograniczenie w zakresie gromadzenia się w grupach oraz noszenie maseczek zakrywających nos i usta.  

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W punktach wyznaczonych dezynfekować ręce.  

14. Nauczyciel który posiada w swoich salach przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy je usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp lub ograniczyć użytkowanie. 

 15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy wskazany przez nauczyciela wychowania fizycznego powinien zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane w każdym dniu  po zakończeniu zajęć.  

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

17. Wietrzenie sali po każdej godzinie lekcyjnej a w razie potrzeby w trakcie trwania zajęć.  

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe oraz realizować je na świeżym powietrzu. 

19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Sprawy administracyjne w sekretariacie szkoły załatwiane są pojedynczo a w imieniu klasy załatwia osoba wyznaczona przez wychowawcę.  

20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej są oparte na wytycznych: a) przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce, b) w pomieszczeniu biblioteki należy zachować dystans społeczny, bezpośrednio przy ladzie mogą znajdować się dwie osoby, c) wszystkie materiały biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (zawiesza się wolny dostęp do półek), d) zwrócone książki pozostają w 2-dniowej kwarantannie w wyznaczonym przez bibliotekarzy miejscu. 

 21. W przypadku korzystania z miejsc poza szkołą ( obiekty sportowe, kina, muzea itp.) nauczyciel i uczniowie muszą dostosować się do wytycznych danego obiektu a po powrocie do szkoły jest obowiązek umycia i zdezynfekowania rąk.