• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

WYMAGANE DOKUMENTYDokumenty wymagane od kandydatów

 • Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu (wydruk podania - w przypadku naboru elektronicznego),
 • Oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył - w takim przypadku, przy potwierdzaniu podania - ich oryginały,
 • Dwie fotografie legitymacyjne,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej,
 • Wstępna umowa o praktyczną naukę zawodu zawarta z pracodawcą, który będzie kształcił młodocianego pracownika (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • Karta zdrowia
 • Ewentualne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego.
 • Powered by Joomla!速
  Joomla template by ByJoomla.com.