• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

PUNKTACJA

Punktacja

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, wynosi 200 punktów, w tym:

 • 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 • 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • język angielski w zakresie podstawowym

Przeliczane są na punkty według zasady, 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 

 

 

Wyniki ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

Język polski:

 • celujący 18 punktów
 • bardzo dobry 17punktów
 • dobry 14 punktów
 •  dostateczny 8 punktów
 • dopuszczający 2 punkty

 

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

 • celujący 18 punktów
 • bardzo dobry 17 punktów
 • dobry 14 punktów
 • dostateczny 8 punktów
 • dopuszczający 2 punkty

 

Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie przydziela się punkty według następujących zasad:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 •  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 Przedmioty punktowane w Zespole Szkół w Głuchołazach

Technikum

informatyczne

język polski

matematyka, fizyka, informatyka

Technikum

 hotelarstwa

język polski

język obcy, geografia, informatyka

Technikum

 obsługi turystycznej

język polski

język obcy, geografia, informatyka

liceum ogólnokształcące

j. polski, matematyka,
 do wyboru z dwóch przedmiotów:
 j. angielski, II j. obcy, biologia, fizyka, geografia, informatyka;

 

Jesteś tutaj