• slajd1
  • slajd02
  • 04
  • slajd3
  • 06

TERMINARZ REKRUTACJI

W terminie 29 maja - 23 czerwca 2017 r. wejdź na stronę

https://nabor.pcss.pl/nysa/

zaloguj się, wydrukuj wniosek  i zanieś do wybranej szkoły.


 

Rodzaj czynność

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego

 

29 maja-23 czerwca 2017 r.

 

do 17 lipca 2017r.

 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii za świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

 

23 czerwca.- 27 czerwca 2017 r.

 

______________

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 

10 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

1 sierpnia 2017r.

do godz. 12.00.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zaklasyfikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

 

    10-11 lipca 2017r

 

do 25 sierpnia 2017r.

 

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci  przedłożenia  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

 

10-13 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

25-28 sierpnia 2017r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej

wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

14 lipca 2017 r. do godz. 15.00

28 sierpnia 2017r. godz. 15.00

Jesteś tutaj