• slajd1
 • slajd02
 • 04
 • slajd3
 • 06

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Zespołu Szkół w Głuchołazach

na rok szkolny 2017/2018

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej odbywa się na podstawie:

 • Na podstawie art.204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2017 r., poz.586)
 •   Zarządzenie nr 113 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia lutego 2017 r.
 •   Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z 29 stycznia 2016 r.
 • Statutu Zespołu Szkół w Głuchołazach.

 

§1

 1. Rekrutację do klasy pierwszej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Szkoły, składająca się z trzech nauczycieli .
 2. Komisja przeprowadza rekrutację oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a następnie listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej, w terminach ustalonych Zarządzeniem Kuratora Oświaty, po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata. Komisja sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Zasady sporządzania i ogłaszania list kandydatów określa Ustawa o systemie oświaty.
 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w systemie naboru elektronicznego ustalonego dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu nyskiego.

 

§2

 1. przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów, którzy spełniają ponadto następujące kryteria:
 • wiek, w zasadzie, 15 do 18 lat,
 • uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym liczby punktów, określonej przez szkolną komisję rekrutacyjną, w danym roku szkolnym lub zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem zgodnie z przepisami.
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.

 

 1. Liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na podstawie:
 • ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch spośród listy ustalonych przez komisję obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • liczby punktów za osiągnięcia ucznia: ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, innych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum,
 1. liczby punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu. Zajęcia edukacyjne, z których oceny uwzględnia się w procesie rekrutacji ustala komisja rekrutacyjna, zależnie od typu klasy, do której ubiega się kandydat. Liczbę punktów za egzamin gimnazjalny określa łączny procentowy wynik egzaminu, pomnożony przez współczynnik 0,2.

Szczegółowy sposób obliczania punktów za oceny z wybranych przedmiotów i inne osiągnięcia kandydata, wymaganą liczbę punktów oraz preferencje w postępowaniu kwalifikacyjnym określa komisja rekrutacyjna zgodnie z przepisami i Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się sumę punktów, uzyskanych według wymienionych kryteriów.
 2. Przy przyjmowaniu do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej, bierze się pod uwagę kolejność kandydatów ze względu na uzyskaną liczbę punktów. O zakwalifikowaniu do danego oddziału decyduje liczba punktów, uzyskanych przez kandydata, aż do wyczerpania limitu miejsc w oddziale. Rozpatrywane są wszystkie wnioski złożone zgodnie z przepisami w terminie określonym Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty. Wnioski, złożone po terminie, są rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc, w szczególności powstałych w wyniku skreślenia z listy kandydatów, którzy w ustalonym terminie nie potwierdzili woli podjęcia nauki w Szkole.
 3. Dokumenty wymagane od kandydatów to:
 • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na odpowiednim kwestionariuszu – wydruk, w przypadku naboru prowadzonego w systemie elektronicznym, podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a przy potwierdzaniu podania – ich oryginały,
 • dwie, opisane na odwrocie, fotografie legitymacyjne,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • ewentualne zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego,
 1. Terminy składania dokumentacji i odpowiednich świadectw oraz termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole ustala Opolski Kurator Oświaty.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminach, ustalonych zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Kandydaci, nieprzyjęci do Szkoły, mają prawo złożyć odwołanie do dyrektora Szkoły, w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu siedmiu dni od wpłynięcia odwołania.

 

§3

 • Rekrutację na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się zgodnie z  art.204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2017 r., poz.586).

 

 

 

 1. Planowane oddziały i przedmioty punktowane:

technikum

informatyczne

język polski

matematyka, fizyka, informatyka

technikum

 hotelarstwa

język polski

język obcy, geografia, informatyka

technikum

 obsługi turystycznej

język polski

język obcy, geografia, informatyka

liceum ogólnokształcące

j. polski, matematyka,
 do wyboru: j. angielski, II j. obcy, biologia, fizyka, geografia, informatyka;

 

zasadnicza szkoła zawodowa

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 1. Sposób obliczania punktów za wybrane oceny i inne osiągnięcia kandydata:
 2. Za oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 •  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 1. Za egzamin gimnazjalny,  wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

 

 

§4

 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji

Rodzaj czynność

Termin podstawowy

Termin uzupełniający

 

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego

 

29 maja - 23 czerwca 2017 r.

 

do 17 lipca 2017r.

 

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii za świadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność

z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

 

23 czerwca.- 27 czerwca 2017 r.

 

______________

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

27 czerwca-7 lipca 2017r.

17 lipca - 31 lipca 2017r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

 

10 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

1 sierpnia 2017r.

do godz. 12.00.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zaklasyfikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

 

    10-11 lipca 2017r.

 

do 25 sierpnia 2017r.

 

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni potwierdzają  wolę przyjęcia w postaci  przedłożenia  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

 

10-13 lipca 2017 r.

do godz. 12.00

 

 

25-28 sierpnia 2017r.

 

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej

wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

14 lipca 2017 r. do godz. 15.00

28 sierpnia 2017r. godz. 15.00

 

 

Jesteś tutaj